Kursplan för Verksamhetsförlagd utbildning, valbar inriktning

Clinical Placement within Eligible Field

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3SJ555
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vårdvetenskap G2F, Medicinsk vetenskap G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2015-12-02
 • Inrättad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Reviderad: 2018-01-17
 • Reviderad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet:

  Behörig att registreras och därmed gå kursen är den som vid kursstart har godkända kurser från termin 1, 2 och 3, samt godkänd VFU-placering från termin 4 (totalt 103,5 hp).

 • Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som valbar kurs i termin 5 i sjuksköterskeprogrammet och utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU är valbar inom områden där grundutbildad sjuksköterska kan få anställning och tillgång till VFU-plats finns.

För att få delta i uttagningen för utbyte (VFU-placering utanför Sverige) krävs godkända kurser från termin 1, 2 och 3 (totalt 90 hp).

Mål

Efter genomförd kurs ska studenten självständigt kunna:

 • tillsammans med vårdteamet, inklusive patient och närstående, planera, genomföra och utvärdera oberoende och beroende omvårdnads/vårdåtgärder för att främja hälsa och välbefinnande/minimera lidande vid identifierade tillstånd av ohälsa/risk för ohälsa
 • tillämpa läkemedelshantering och värdera verkningsmekanismer och biverkningar
 • tillämpa evidensbaserad kunskap och styrdokument i relation till omvårdnad, organisation och ledarskap
 • tillämpa för situationen anpassad informations- och kommunikationsteknik
 • visa självkännedom och empatisk förmåga
 • värdera sitt behov av ytterligare kunskap och visa strategier för fortlöpande utveckling av sin kompetens

Innehåll

VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD

 • etiska, kulturella, genus- och jämlikhetsaspekter i omvårdnadsarbetet
 • teorier, modeller och begrepp relaterat till vårdvetenskap , inklusive omvårdnadsprocessen
 • evidensbaserad vård, inklusive kvalitets- och säkerhetsaspekter i vården
 • hälso- och sjukvårdens organisation, lagar, författningar och andra styrdokument
 • informations- och kommunikationsteknik
 • oberoende och beroende vårdåtgärder vid ohälsa, inklusive hälsofrämjande åtgärder
 • dokumentations- och vårdplaneringsmodeller
 • kliniskt status
 • läkemedelshantering
 • medicinsk teknik
 • ledarskap inom arbetslaget
 • samverkan i team

MEDICINSK VETENSKAP

 • patofysiologi, diagnostik och behandling vid ohälso- och sjukdomstillstånd inom somatisk vård

Ovanstående innehåll beskrivs specifikt i respektive studiehandledning för vald inriktning

Undervisning

ARBETSFORMER

Verksamhetsförlagd utbildning.

OBLIGATORISKA MOMENT

Introduktion till kurs, seminarier, verksamhetsförlagd utbildning, studieuppgifter med skriftlig redovisning och examination.

Examination

Uppgifterna examineras under innevarande kurs utifrån de riktlinjer (datum och tidpunkt), som anges av kursledare/examinator. För examination av verksamhetsförlagd utbildning används bedömningsinstrumentet AssCe som stöd.

Övriga föreskrifter

Student som ej blivit godkänd under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har rätt att genomgå förnyad VFU en gång (Dnr 3579/98, 3651/98I). Tidpunkten bestäms i varje enskilt fall, utifrån när lärare och handledare inom klinisk verksamhet finns att tillgå, företrädesvis inom terminstid. VFU ges i samverkan med klinisk verksamhet, ledighet kan inte beviljas under denna period.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kan vara förlagd även på kvällar/helger och pendling förekommer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Tidigare obligatorisk kurslitteratur Val av nedanstående litteratur beroende på inriktning

 • Benzein, Eva; Hagberg, Margaretha; Saveman, Britt-Inger Att möta familjer inom vård och omsorg

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hagren, Birger Läkemedelsräkning : med interaktiva övningsuppgifter

  3., rev. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Järhult, Johannes; Offenbartl, Karsten; Andersson, Manne Kirurgiboken : vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar

  Sjätte upplagan: Stockholm: Liber, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kirkevold, Marit; Brodtkorb, Karin; Hylen Ranhoff (red.), Anette Geriatrisk omvårdnad

  2 uppl.: Liber, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Klinisk kemi och klinisk fysiologi : analyser och undersökningar Bjuväng, Agneta; Kjellberg, Margareta; Rehle, Harriett; Åkesson, Ulla

  4. [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fossum, Bjöörn Kommunikation : samtal och bemötande i vården

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lilja Andersson, Petra; Hommel, Ami Vården inifrån : när sjuksköterskan blir patient

  1. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Grefberg, Nils Medicinboken : orsak, symtom, diagnostik, behandling

  5., [rev.] uppl.: Stockholm: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Melhus, Åsa Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor

  3 uppl.: Studentlitteratur AB, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Miller, William R.; Rollnick, Stephen Motiverande samtal : att hjälpa människor till förändring

  3., rev. och utök. utg. [dvs. 4 svenska utg.]: Stockholm: Natur & kultur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Obstetrik och gynekologi : för sjuksköterskor Borgfeldt, Christer; Sjöblom, Ingela; Strevens, Helena; Wangel, Anne-Marie

  Femte upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ehrenberg, Anna; Wallin, Lars; Edberg, Anna-Karin Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Edberg, Anna-Karin; Wijk, Helle Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Friberg, Febe; Öhlén, Joakim Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt

  tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Skärsäter, Ingela; Wiklund Gustin, Lena Omvårdnad vid psykisk ohälsa : på grundnivå

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Moëll, Christian; Gustafsson, Jan Pediatrik

  2:a upplagan: Stockholm: Liber, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hallström, Inger; Lindberg, Tor Pediatrisk omvårdnad

  2. [utök. och uppdaterade] uppl.: Stockholm: Liber, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pellmer Wramner, Kristina; Wramner, Bengt; Wramner, Håkan Grundläggande folkhälsovetenskap

  Fjärde upplagan: Stockholm: Liber, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sandman, Lars; Kjellström, Sofia Etikboken : etik för vårdande yrken

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sharp, Lena Effektiv kommunikation för säkrare vård

  Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Leksell, Janeth; Lepp, Margret Sjuksköterskans kärnkompetenser

  Andra upplagan: Stockholm: Liber, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Steenfeldt, Vibeke Östergaard Bidstrup Jörgensen, Birgit Omvårdnadsteori som referensram : i forskning och utveckling

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Klinisk omvårdnad : 1 Toverud, Kari C. Bolinder-Palmér, Inger; Olsson, Kristina Stubberud, Dag-Gunnar; Grønseth, Randi; Almås, Hallbjørg

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Klinisk omvårdnad : 2 Toverud, Kari C Bolinder-Palmér, Inger; Olsson, Kristina Grønseth, Randi; Almås, Hallbjørg; Stubberud, Dag-Gunnar

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Heimer, Gun M.; Björck, Annika; Kunosson, Chrystal Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar

  3. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Alternativ bok: 2019 års upplaga

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Allgulander, Christer Klinisk psykiatri

  Fjärde upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Willman, Ania Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet

  4., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hjärt-lungräddning vuxen för sjukvårdspersonal : Kursbok

  Stockholm: Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2021

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Boman, Lennart; Wikström, Claes Medicinsk teknik : teori, planering och genomförande

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Människokroppen : fysiologi och anatomi Sand, Olav; Sjaastad, Øystein V.; Haug, Egil; Bjålie, Jan G.; Toverud, Kari C. Bolinder-Palmér, Inger; Olsson, Kristina

  Tredje upplagan: Stockholm: Liber, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Norlén, Per; Lindström, Erik Farmakologi

  4 uppl.: Liber, 2021

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Vetenskapliga artiklar, avhandlingar, rapporter och webbaserat material tillkommer, se kursens studiehandledning. Kursen bedrivs enligt den pedagogiska modellen problembaserat lärande, vilket innebär individuell fördjupningslitteratur.

Versioner av litteraturlistan