Kursplan för Komplexa vårdsituationer

Complex Nursing

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 3SJ650
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vårdvetenskap G1F, Medicinsk vetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2016-10-05
 • Inrättad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Reviderad: 2018-01-17
 • Reviderad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet:

  Behörig att registreras och därmed gå kursen är den som vid kursstart har godkända kurser från termin 1, 2 och 3, samt godkänd VFU-placering från termin 4 och 5 (totalt 109,5 hp).

 • Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Institutionen för medicinska vetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen ges i termin 6 i sjuksköterskeprogrammet och utgörs av teoretiska studier och klinisk/praktisk färdighetsträning (15 hp) samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU, 15 hp). Ämnesinnehållet är 20 hp Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad och 10 hp Medicinsk vetenskap. Ämnena integreras.

Mål

Efter genomförd kurs ska studenten, utifrån en helhetssyn på människan, kunna:

- planera, fördela och delegera arbetsuppgifter, samverka med olika yrkesgrupper samt handleda personal och studerande för att uppnå god och säker vård

- planera och tillämpa situationsanpassade åtgärder för att förhindra smittspridning samt vårdrelaterade infektioner

- särskilja olika ohälso- och sjukdomstillstånd, förklara patofysiologi samt värdera val av diagnostik och behandling

- självständigt och i samverkan med patienten och närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge och utvärdera vård och behandling

- tillämpa läkemedelshantering och värdera verkningsmekanismer och biverkningar, inklusive kunna informera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar

- tillämpa och värdera situationsanpassad informations- och kommunikationsteknik

- tillämpa och värdera aktuell evidensbaserad kunskap inklusive styrdokument, teorier, modeller och begrepp samt metoder i relation till omvårdnad, organisation, ledarskap, utveckling och lärande

Efter genomförd kurs ska studenten:

- visa ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående

- visa självkännedom och empatisk förmåga

- värdera sitt behov av ytterligare kunskap och visa strategier för fortlöpande utveckling av sin kompetens

Innehåll

VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD (20 hp)

- jämlik vård innefattande vårdetik och samhällsaspekter

- våld i nära relation, med fokus på kvinnor och sårbara grupper

- teorier, modeller och begrepp relaterat till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

- hälsoekonomiska begrepp

- ledarskapsmodeller, inklusive konflikthantering

- hälso- och sjukvårdens organisation, lagar, författningar och styrdokument

- undervisning och handledning av patient, personal och studerande

- yrkesmässig handledning i omvårdnad

- evidensbaserad vård, inklusive kvalitets- och säkerhetsaspekter i vården

- förbättringskunskap i dialog med klinisk verksamhet

- basal och specifik omvårdnad vid ohälsa och risk för ohälsa

- omvårdnadsprocessen, dokumentations- och vårdplaneringsmodeller

- samverkan i team med fokus på komplex vård och professionell kompetens

- informations- och kommunikationsteknik

MEDICINSK VETENSKAP (10 hp)

- patofysiologi, diagnostik och behandling vid ohälso- och sjukdomstillstånd inom somatisk vård av vuxna och psykiatrisk vård av barn och vuxna

- farmakologi

- mikrobiologi och immunologi

- nutrition

- smärta

- undersökningar inom klinisk kemi/fysiologi och radiologi

Undervisning

ARBETSFORMER

Föreläsningar, litteraturstudier, arbete i basgrupper, rollspel, individuellt arbete, seminarier och webbaserad undervisning. Klinisk färdighetsträning samt verksamhetsförlagd utbildning, inklusive interprofessionellt lärande på klinisk utbildningsavdelning.

OBLIGATORISKA MOMENT

Introduktion till kurs, obligatoriska föreläsningar, schemalagda basgruppsträffar, seminarier, klinisk färdighetsträning, verksamhetsförlagd utbildning, studieuppgifter med skriftlig och/eller muntlig redovisning och examination.

Examination

Examination sker kontinuerligt under kursens gång i form av skriftliga och muntliga uppgifter individuellt och i grupp samt examination av kliniska/praktiska färdigheter. Uppgifterna examineras under innevarande kurs utifrån de riktlinjer (datum och tidpunkt), som anges av kursledare/examinator. För examination av verksamhetsförlagd utbildning används bedömningsinstrumentet AssCe som stöd. Samtliga delmoment och skriftlig individuell sluttentamen skall vara godkända för att kursen som helhet ska betraktas som godkänd.

NATIONELL KLINISK SLUTEXAMINATION (NKSE)

Inom kursens ram sker NKSE, gällande hela sjuksköterskeprogrammets innehåll, med skriftlig tentamen och praktiskt prov.

För deltagande i Nationell klinisk slutexamination, skriftlig del, krävs:

- godkända kurser från terminerna 1-4 samt 15 hp från termin 5, inklusive godkänd VFU-placering med tillhörande teoretiska uppgifter (totalt 135 hp).

För deltagande i Nationell klinisk slutexamination (NKSE), praktisk del, krävs:

- godkända kurser från terminerna 1-4, godkänd VFU-placering med tillhörande teoretiska uppgifter i T5 samt ytterligare 15 hp sammanlagt från terminerna 5 och 6 (totalt 142,5 hp)

Övriga föreskrifter

Student som underkänts på tentamen har rätt att genomgå förnyad tentamen ytterligare 4 gånger (=totalt 5 tentamensprov). Efter 5 underkända tentamina kan den studerande förlora sin plats i utbildningen. Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som tentamenstillfälle.

Enligt medicinska fakultetens beslut (Dnr 3579/98, 3651/98I) ska studenten lämna in en skriftlig ansökan till kursledare/studierektor om att få delta i tentamen vid det fjärde försöket. Kursledare/studierektor ska därefter tillsammans med studenten analysera situationen och vid behov erbjuda stödinsatser i syfte att optimera studentens förberedelser inför tentamen.

Student som ej blivit godkänd under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har rätt att genomgå förnyad VFU en gång (Dnr 3579/98, 3651/98I). Tidpunkten bestäms i varje enskilt fall, utifrån när lärare och handledare inom klinisk verksamhet finns att tillgå, företrädesvis inom terminstid. VFU ges i samverkan med klinisk verksamhet, ledighet kan inte beviljas under denna period.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kan vara förlagd även på kvällar/helger och pendling förekommer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Nytillkommen obligatorisk litteratur

Vetenskapliga artiklar, avhandlingar, rapporter och webbaserat material tillkommer, se kursens studiehandledning. Kursen bedrivs enligt den pedagogiska modellen problembaserat lärande, vilket innebär individuell fördjupningslitteratur.

 • Lilja Andersson, Petra; Hommel, Ami Vården inifrån : när sjuksköterskan blir patient

  1. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Strang, Peter; Beck-Friis, Barbro Palliativ medicin och vård

  4. uppl.: Liber, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wihlke, Gunilla; Schmidt, Rebecka Traumaomvårdnad : vård av svårt skadade patienter

  Första upplagan: Stockholm: Liber, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Skolin, Inger Näringslära för sjuksköterskor : teori och praktik

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svedberg, Lars Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap

  Sjunde upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Muntlin, Åsa; Jangland, Eva Fundamentals of care : klinisk tillämpning av ett teoretiskt ramverk för omvårdnad

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hilmarsson, Hilmar Thór Samtalet med känslomässig intelligens

  4., uppdaterade uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Tidigare obligatorisk litteratur

 • Allgulander, Christer Klinisk psykiatri

  Fjärde upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Benzein, Eva; Hagberg, Margaretha; Saveman, Britt-Inger Att möta familjer inom vård och omsorg

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Björk, Jonas Praktisk statistik för medicin och hälsa

  Första upplagan: Stockholm: Liber, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Boman, Lennart; Wikström, Claes Medicinsk teknik : teori, planering och genomförande

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ellegård, Lars Klinisk nutrition

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Ett alterntiv till Skolin, Inger Näringslära för sjuksköterskor : teori och praktik 2., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hagren, Birger Läkemedelsräkning : med interaktiva övningsuppgifter

  3., rev. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Den 2:a upplagan från 2011 kan också användas.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hedin, Göran Vårdhygien : vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens

  Första upplagan: Stockholm: Liber, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johnsson, Lars-Åke Juridik för sjuksköterskor : en handbok

  Stockholm: Karnov Group, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

 • Järhult, Johannes; Offenbartl, Karsten; Andersson, Manne Kirurgiboken : vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar

  Sjätte upplagan: Stockholm: Liber, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kirkevold, Marit; Brodtkorb, Karin; Hylen Ranhoff (red.), Anette Geriatrisk omvårdnad

  2 uppl.: Liber, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Klinisk kemi och klinisk fysiologi : analyser och undersökningar Bjuväng, Agneta; Kjellberg, Margareta; Rehle, Harriett; Åkesson, Ulla

  4. [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fossum, Bjöörn Kommunikation : samtal och bemötande i vården

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindholm, Christina Sår

  4 uppl.: Lund: Studentlitteratur AB, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Grefberg, Nils Medicinboken : orsak, symtom, diagnostik, behandling

  5., [rev.] uppl.: Stockholm: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Melhus, Åsa Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor

  3 uppl.: Studentlitteratur AB, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Norlén, Per; Lindström, Erik Farmakologi

  3. uppl.: Liber, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ehrenberg, Anna; Wallin, Lars; Edberg, Anna-Karin Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Edberg, Anna-Karin; Wijk, Helle Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Friberg, Febe; Öhlén, Joakim Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt

  tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Skärsäter, Ingela; Wiklund Gustin, Lena Omvårdnad vid psykisk ohälsa : på grundnivå

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hallström, Inger; Lindberg, Tor Pediatrisk omvårdnad

  2. [utök. och uppdaterade] uppl.: Stockholm: Liber, 2015

  Den 1:a upplagan från 2009 kan också användas.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pellmer Wramner, Kristina; Wramner, Bengt; Wramner, Håkan Grundläggande folkhälsovetenskap

  Fjärde upplagan: Stockholm: Liber, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Nursing Research : generating and assessing evidence for nursing practice

  Eleventh edition. International edition: Philadelphia: Wolters Kluwer, [2021]

  https://s1.adlibris.com/images/55557964/nursing-research.jpg

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Människokroppen : fysiologi och anatomi Sand, Olav; Sjaastad, Øystein V.; Haug, Egil; Bjålie, Jan G.; Toverud, Kari C. Bolinder-Palmér, Inger; Olsson, Kristina

  Tredje upplagan: Stockholm: Liber, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sandman, Lars; Kjellström, Sofia Etikboken : etik för vårdande yrken

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sharp, Lena Effektiv kommunikation för säkrare vård

  Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Leksell, Janeth; Lepp, Margret Sjuksköterskans kärnkompetenser

  Andra upplagan: Stockholm: Liber, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Steenfeldt, Vibeke Östergaard Bidstrup Jörgensen, Birgit Omvårdnadsteori som referensram : i forskning och utveckling

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thurén, Torsten Vetenskapsteori för nybörjare

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Klinisk omvårdnad : 1 Toverud, Kari C. Bolinder-Palmér, Inger; Olsson, Kristina Stubberud, Dag-Gunnar; Grønseth, Randi; Almås, Hallbjørg

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Klinisk omvårdnad : 2 Toverud, Kari C Bolinder-Palmér, Inger; Olsson, Kristina Grønseth, Randi; Almås, Hallbjørg; Stubberud, Dag-Gunnar

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar Heimer, Gun; Björck, Annika; Albért, ulla; Haraldsdotter, Ylva

  Lund: Studentlitteratur AB. 4. uppl., 2019

  Obligatorisk

 • Wiklund Gustin, Lena Psykologi för sjuksköterskor

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Willman, Ania Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet

  4., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Zetterström, Henrik; Hahn, Robert Blodersättning och vätsketerapi : inom akutvård, anestesi, kirurgi och intensivvård

  Första upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan