Kursplan för Estetiskt lärande i förskolan

Art Education in Preschool

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE028
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik G1F, Utbildningsvetenskap GXX

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-10-12
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-05-28
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: VT 2021
 • Behörighet:

  Inom Förskollärarprogrammet: Lärande och utveckling

 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i det förskolepedagogiska området för Förskollärarprogrammet.

Mål

Kursens syfte är att studenten ska utveckla insikt i estetiska lärprocesser och genom lärande i helheter utveckla didaktiska och metodiska färdigheter i relation till barns lärande och kommunikation, i och genom uttrycksformerna bild, pedagogiskt drama samt musik.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • använda bildspråkliga uttrycksformer som verktyg för lärande och kommunikation
 • använda pedagogiskt drama som verktyg för lärande och kommunikation
 • använda musik, sång och rörelse som verktyg för lärande och kommunikation
 • redogöra för och motivera didaktiska och metodiska val inom estetiska uttrycksformer i relation till barns lärande och utveckling.

Innehåll

Kursen består av tre delkurser.

Estetiskt lärande bild, 5 hp:

 • Bilden som språk: bildspråkliga uttryck och bildanalys.
 • Två- och tredimensionell gestaltning med olika bildtekniker och verktyg, även digitala.
 • Förskollärarens roll i bildverksamhet.
 • Lärande i och genom kreativa och kommunikativa processer.

Estetiskt lärande drama, 5 hp:

 • Drama, improvisation och gestaltning.
 • Pedagogiskt drama och barns sociala utveckling.
 • Förskollärarens roll i dramaverksamhet.
 • Lärande i och genom kreativa och kommunikativa processer.

Estetiskt lärande musik, 5 hp:

 • Röst, spel och repertoar.
 • Musiken i lärande i förskolan.
 • Förskollärarens roll i musikverksamhet.
 • Lärande i och genom kreativa och kommunikativa processer.

Undervisning

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier och workshops.

Examination

Examination sker i muntliga, skriftliga, visuella och gestaltande former.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Fagius, Gunnel Barn och sång : om rösten, sångerna och vägen dit

  Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Braxell, Stina Skapande barn : att arbeta med bild i förskolan / [Stina Braxell]

  Stockholm: Lärarförbundets förlag, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nilsson, Birger; Gren, Katarina Elefantboken [Musiktryck] : barnvisor och sånglekar

  Mölndal: Lutfisken, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Engelholm, Anne Marie Anne-Maries rytmikrecept

  Mölndal: Lutfisken, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Frid, Johan; Nilsson, Karl-Johan Intro - skapa : bild, färg och form

  1. uppl.: Malmö: Didacta,, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hallgren, Eva Ledtrådar till estetiskt engagemang i processdrama : samspel i roll i en fiktiv verksamhet

  Stockholm: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Heggstad, Kari Mjaaland 7 vägar till drama : grundbok i dramapedagogik för förskollärare och lärare

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindqvist, Gunilla Lekens möjligheter : om skapande lekpedagogik i förskola och skola.

  Lund: Studentlitteratur, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ostendorf, Lena Hur används och görs musik i förskolan?

  Örebro Universitet, 2015

  Obligatorisk

 • Rasmusson, Viveka; Erberth, Bodil; Åhlin, Per Undervisa i pedagogiskt drama : från dramaövningar till utvecklingsarbete

  4., [moderniserade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Änggård, Eva Barn skapar bilder i förskolan

  Lund: Studentlitteratur, 2006

  186 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar om ungefär 20 sidor tillkommer efter anvisningar av lärare