Kursplan för Teknik och naturvetenskap i förskolan

Technology and Science in Preschool

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE038
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-06-13
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-05-28
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: VT 2021
 • Behörighet: Inom förskollärarprogrammet: Att leda verksamheten i förskolan; Språk och kommunikation i förskolan
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Förskollärarprogrammet.

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för grundläggande kunskaper om teknik och naturvetenskap, relevanta i förskolans verksamhet
 • redogöra för och analysera didaktiska aspekter på barns lärande i teknik och naturvetenskap i förskolan
 • visa på kunskaper och färdigheter i att vägleda experimenterande och upptäckande i teknik och naturvetenskap
 • redogöra för relationer mellan teknik och naturvetenskap, hållbar utveckling och mångfald
 • visa förmåga att använda digital kompetens och estetiska uttryckssätt i experimenterande och upptäckande inom teknik och naturvetenskap.

Innehåll

 • Teknikens och naturvetenskapens identitet och innehåll i förskolan.
 • Teknisk och naturvetenskaplig ämnesdidaktik och ämnesteori.
 • Kretslopp och hållbar utveckling i teori och praktik.
 • Teknisk och naturvetenskaplig bildning och mångfald.
 • Estetiska uttryckssätt och digital kompetens.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops. Seminarier och workshops är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras skriftligt, muntligt och praktiskt exempelvis genom skriftlig salstentamen och praktisk redovisning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Fridberg, Marie; Thulin, Susanne Att arbeta med hållbar utveckling i förskolan

  Första upplagan: Malmö: Gleerups, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Förskolans naturvetenskap i praktiken Sundberg, Bodil; Areljung, Sofie; Due, Karin; Ottander, Christina; Tellgren, Britt

  Andra upplagan: Malmö: Gleerups, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Naturvetenskapens bärande idéer : för förskollärare Areskoug, Mats; Ekborg, Margareta; Rosberg, Maria; Thulin, Susanne

  Andra upplagan: Malmö: Gleerups, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sundqvist, Pernilla Förskolans teknikundervisning

  Första upplagan: Stockholm: Liber, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sönnerås, Karin Programmering i förskolan : utveckla digital kompetens

  Första upplagan: Stockholm: Gothia fortbildning, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom tillkommer ca 200 sidor enligt lärares anvisningar.

Kurslitteraturen omfattar ca 1000 sidor för en kurs på 7,5 hp. respektive ca 2000 sidor för en kurs på 15 hp.

Versioner av litteraturlistan