Kursplan för Självständigt arbete för förskollärarprogrammet

Independent Project for the Preschool Teacher Education Programme

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE089
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik G2E, Pedagogik G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-01-22
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Reviderad: 2020-11-26
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: VT 2022
 • Behörighet: Inom förskollärarprogrammet: Svenska som andraspråk och flerspråkighet i förskolan; Läroplansteori och didaktik; Uppföljning och analys av lärande och utveckling; Vetenskapsteori och forskningsmetodik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet.

Mål

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla sitt vetenskapliga förhållningssätt samt sitt vetenskapliga skrivande. I detta ingår att identifiera och formulera en undersökningsbar problemställning, utifrån det välja lämplig undersökningsmetod samt kritiskt förhålla sig till egna och andras resultat.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • med handledning genomföra ett självständigt arbete med didaktiskt perspektiv med relevans för det kommande förskolläraryrket
 • avgränsa och formulera en problemställning
 • göra relevanta val gällande aktuell forskningslitteratur och teoretiska ansatser utifrån den valda problemställningen
 • utifrån problemformuleringarna, göra motiverade metodval, genomföra arbetet samt utvärdera/analysera resultaten
 • författa och försvara en vetenskaplig rapport med tydlig struktur och god språkbehandling
 • kritiskt analysera och värdera ett annat självständigt arbete i en opposition.

Innehåll

 • Problemformulering.
 • Inläsning av relevant forskningslitteratur.
 • Val av metodiska och teoretiska utgångspunkter.
 • Genomförande av ett självständigt arbete med didaktiskt perspektiv genom en empirisk undersökning.
 • Vetenskapligt skrivande.
 • Försvar och opposition av självständigt arbete.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops. Det självständiga arbetet utförs enskilt eller i par under handledning.

Examination

Studenten examineras dels på det självständiga arbetets skriftliga rapport, dels vid ett avslutande seminarium genom ventilering av det självständiga arbetet, samt genom att opponera på ett annat självständigt arbete.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Codex: Regler och riktlinjer för forskning.

  Vetenskapsrådet (2010).,

  Obligatorisk

Valbar litteratur

Övrig litteratur väljs i samråd med handledaren.

Versioner av litteraturlistan