Kursplan för Barns välbefinnande i förskolan

Children's Wellbeing in Preschool

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE090
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-01-22
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Reviderad: 2021-05-27
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: VT 2022
 • Behörighet: Inom förskollärarprogrammet: Specialpedagogik; Läroplansteori och didaktik; Barns livsvillkor, aktörskap och socialisation
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet.

Mål

Kursens syfte är att ge kunskap om och handlingsberedskap för en trygg och stimulerande pedagogisk verksamhet med utgångspunkt i barns välbefinnande. I kursen problematiseras begreppet omsorg utifrån förskolans kontext samt diskuteras hur barns välbefinnande kan ta sig uttryck och vilka faktorer som kan påverka barns välbefinnande. Under kursen belyses även hur förskoleverksamhet kan planeras, organiseras och kommuniceras utifrån barns välbefinnande.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • problematisera och fördjupa omsorgsbegreppet utifrån förskolans kontext
 • identifiera och analysera barns välbefinnande
 • analysera olika faktorer av betydelse gällande barns välbefinnande i förskolan
 • visa förmåga att planera, organisera och kommunicera förskoleverksamhet utifrån barns välbefinnande.

Innehåll

 • ​Omsorgsbegreppet.
 • Barns välbefinnande.
 • Anknytning, hälsa och hygien.
 • Kommunikation utifrån barns välbefinnande.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops. Seminarier är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt, exempelvis genom skriftlig salstentamen eller PM och muntliga presentationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på ett annat sätt. Särskilda skäl kan till exempel vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Aspelin, Jonas Lärares relationskompetens : vad är det? : hur kan den utvecklas?

  Första upplagan: Stockholm: Liber, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Benn, Jette; Hjälmeskog, Karin Barn, mat och måltider

  1. uppl.: Malmö: Gleerups Utbildning, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Broberg, Malin; Hagström, Birthe; Broberg, Anders Anknytning i förskolan : vikten av trygghet för lek och lärande

  1. uppl.: Stockholm: Natur & Kultur, 2012

  Valda delar ca 200 sidor

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Drugli, May-Britt; Lekhal, Ratib Hellberg, Anna Att rusta barn för livet : förskolans arbete för barns positiva utveckling

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hellberg, Anna Traumamedvetenhet i förskolan

  Upplaga 1: 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Josefsson, Mie Vad innebär omsorgen i förskolan?

  Ingår i:

  Åsén, Gunnar Vad säger forskningen om svensk förskola?

  Första upplagan: Stockholm: Liber, [2020]

  s. 54-76

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Killén, Kari Larson, Per Professionell utveckling och handledning : ett yrkesövergripande perspektiv

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Riddersporre, Bim; Bruce, Barbro Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund

  1. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2016

  Valda delar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom tillkommer ca 250 sidor enligt lärares anvisning.