Kursplan för Specialpedagogik, förskollärare

Special Needs Education, Preschool Teachers

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE138
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik G2F, Pedagogik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-05-28
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: VT 2021
 • Behörighet: Inom förskollärarprogrammet: Att leda verksamheten i förskolan; Språk och kommunikation; VFU II
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan för Förskollärarprogrammet.

Mål

Kursens syftar till att den studerande ska få grundläggande kunskaper om specialpedagogik i förskolan. I kursen analyseras den specialpedagogiska verksamhetens olika förutsättningar samt diskuteras hur dessa kan kombineras på ett sätt som gynnar alla barn i en inkluderande förskola. I kursen problematiseras också kategoriseringar av barn i svårigheter samt centrala begrepp såsom normalitet och avvikelse. Samverkan mellan aktörer på olika nivåer belyses under kursen.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för olika teoretiska perspektiv på specialpedagogik och deras implikationer för undervisning och pedagogisk verksamhet i förskolan
 • visa kunskap om barns utveckling, barns olikhet och deras förutsättningar för lärande i ett specialpedagogiskt perspektiv
 • identifiera och analysera betydelsen av förhållningssätt och bemötande i verksamheten för barn i svårigheter, med fokus på delaktighet, lek och lärande
 • visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov i förskolan.

Innehåll

 • Olika teoretiska perspektiv på specialpedagogik.
 • Normalitet, avvikelse, inkludering.
 • Främjande, förebyggande och åtgärdande interventioner i förskolan.
 • Samverkan med vårdnadshavare, specialpedagoger och andra professioner.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarier är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt, exempelvis genom skriftlig salstentamen eller PM och muntliga presentationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan till exempel vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

 • Edfelt, David Utmaningar i förskolan : att förebygga problemskapande beteenden

  Andra upplagan: Stockholm: Gothia Fortbildning, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Janson, Ulf Delaktighet som social process – om lekande och kamratkultur i förskolan

  Ingår i:

  Gustavsson, Anders Delaktighetens språk

  Lund: Studentlitteratur, 2004

  s. 173 -199. 26 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lutz, Kristian Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : möte med det som inte anses lagom

  Andra upplagan: Stockholm: Liber, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nilholm, Claes Perspektiv på specialpedagogik

  Upplaga 3: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Palla, Linda Specialpedagogik i förskola : grundläggande huvudsaker och reflekterande djupdykningar

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom tillkommer ca 150 sidor enligt lärares anvisningar. Kurslitteraturen omfattar ca 1000 sidor för en kurs på 7,5 hp respektive ca 2000 sidor för en kurs på 15 hp.

Versioner av litteraturlistan