Kursplan för Vetenskapsteori och forskningsmetodik, förskollärare

Epistemology and Research Methodology, Preschool Teachers

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE142
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Pedagogik G2F, Utbildningssociologi G1F, Didaktik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-05-28
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: VT 2021
 • Behörighet: Inom förskollärarprogrammet: Att leda verksamheten i förskolan; Språk och kommunikation; VFU II
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan för Förskollärarprogrammet.

Mål

Kursen syftar till att studenten tillägnar sig kunskaper i vetenskapsteori och metod. Analyser av olika typer av empiri och material utgör en del av kursens innehåll. Kursen syftar även till att förbereda studenten inför självständigt arbete.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande vetenskapsteoretiska problem och ståndpunkter
 • kritiskt förhålla sig till metodval och datainsamlingsmetoder baserat på olika metodologiska perspektiv
 • analysera olika typer av empiriskt material/data
 • värdera metodval för att besvara en egenhändigt formulerad frågeställning.

Innehåll

 • Vetenskapsteorins grunder.
 • Kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder.
 • Analysmetoder.
 • Vetenskapligt skrivande.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarier är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt, exempelvis genom skriftlig salstentamen eller PM och muntliga presentationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att studenten får examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

 • Brinkkjaer, Ulf; Høyen, Marianne Jakobsson, Jim Vetenskapsteori för lärarstudenter

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Christoffersen, Line; Johannessen, Asbjørn Forskningsmetoder för lärarstudenter

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Metodologi : för studier i, om och med förskolan

  Gleerups Utbildning AB, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom tillkommer ca 250 sidor enligt lärares anvisningar.

Versioner av litteraturlistan