Kursplan för Språk och kommunikation, förskollärare

Early Literacy and Communication in Preschool

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE155
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-06-01
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Reviderad: 2020-05-28
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: VT 2021
 • Behörighet:

  Inom förskollärarprogrammet: Lärande och utveckling

 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i det förskolepedagogiska området för Förskollärarprogrammet.

Mål

Kursen syftar till att den studerande ska få grundläggande kunskaper om och didaktiska perspektiv på barns tidiga tal-, läs- och skrivutveckling i förskolan. Barns förmåga att kommunicera och lära med hjälp av språket är ett viktigt fokus.

Efter avslutad kurs ska studenten

 • språkvetenskapligt kunna identifiera och beskriva barns tidiga kommunikation och tal-, läs- och skrivutveckling samt applicera dessa i ett förskoledidaktiskt perspektiv
 • kunna beskriva lekens och samtalets betydelse för barns utveckling av kommunikativa och språkliga förmågor
 • kunna beskriva barns språkliga och kommunikativa förutsättningar och möjligheter i relation till social och kulturell variation i hem och förskola
 • kunna skriftligt och muntligt sammanställa och diskutera kursinnehållet med korrekt språklig form.

Innehåll

 • Centrala begrepp för att identifiera och beskriva specifika drag i barns tidiga tal-, läs- och skrivutveckling, innefattande begrepp från fonetik till pragmatik och språkliga genrer.
 • Grundläggande begrepp om lekens, samtalets och berättandets betydelse för barns språkliga utveckling.
 • Sociala, kulturella och didaktiska perspektiv på barns tidiga tal-, läs- och skrivutveckling.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarier är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt, exempelvis genom skriftlig salstentamen, skriftliga och muntliga presentationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

 • Bruce, Barbro; Riddersporre, Bim Berättande i förskolan

  1. utg.: Stockholm: Natur & Kultur, 2014

  64 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fast, Carina Att läsa och skriva i förskolan

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fast, Carina Sju barn lär sig läsa och skriva : familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola

  Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2007

  130 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gjems, Liv Barn samtalar sig till kunskap

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur AB, 2011

  136 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindö, Rigmor Det tidiga språkbadet

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  126 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svensson, Ann-Katrin Barnet, språket och miljön : från ord till mening

  2., omarb. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  100 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Riddersporre, Bim; Persson, Sven Utbildningsvetenskap för förskolan

  Andra utgåvan: Stockholm: Natur & kultur, [2017]

  36 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Därutöver ca 50 s., inklusive vetenskapliga artiklar, enligt lärares anvisningar.