Kursplan för Barnlitteratur och berättande, förskollärare

Children's Literature and Narration in Preschool

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE156
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-06-01
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Reviderad: 2020-05-28
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: vecka 01, 2021
 • Behörighet: Inom Förskollärarprogrammet: Lärande och utveckling.
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i det förskolepedagogiska området för Förskollärarprogrammet.

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna grundläggande kunskaper i hur skönlitteratur och berättande kan användas i förskoleverksamhet. Det inbegriper orientering i barnlitteratur ur historiskt, didaktiskt och språkutvecklande perspektiv samt didaktiska färdigheter att använda olika slags skönlitteratur i pedagogisk planering och verksamhet. Det inbegriper även orientering i analytiska förhållningssätt till innehåll och form i barnlitteratur och berättande inklusive samspel mellan text och bild i bilderböcker och digitala medier.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • göra informerade val av skönlitteratur för förskoleverksamhet, utifrån en utvecklad förmåga att analysera innehåll och form och samspel mellan text och bild och god kännedom om barnlitteraturens historia, olika genrer och språkutvecklande möjligheter
 • använda barnlitteratur som resurs i den dagliga omsorgen för att bygga en god miljö för utveckling, lek och lärande
 • planera målstyrda litteratursamtal och använda barnlitteratur i pedagogiska planeringar för lärande och utveckling knutna till läroplanens mål
 • skriftligt och muntligt sammanställa och diskutera kursinnehållet med korrekt språklig form.

Innehåll

 • Barnlitteraturens historia och olika genrer.
 • Analys av barnlitteratur i olika genrer för barn och med fokus på samspel mellan innehåll och form och text och bild.
 • Urval och användning av barnlitteratur i förskolans dagliga verksamhet kopplat till lärande och omsorg.
 • Litteratursamtal för utveckling och lärande.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt, exempelvis genom skriftlig salstentamen eller skriftlig individuell uppgift och muntliga presentationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

 • Boglind, Ann; Nordenstam, Anna Från fabler till manga. : 1 Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barnlitteratur

  1. uppl.: Malmö: Gleerups utbildning, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bruce, Barbro; Riddersporre, Bim Berättande i förskolan

  1. utg.: Stockholm: Natur & Kultur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Damber, Ulla; Nilsson, Jan; Ohlsson, Camilla Litteraturläsning i förskolan

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Edwards, Agneta Bilderbokens mångfald och möjligheter

  Omarbetad utgåva: [Stockholm]: Natur & Kultur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Edwards, Agneta Boksamtal med bilderböcker

  Stockholm: Natur & Kultur, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Snick och snack : en praktisk bok om muntligt berättande Eskild, Hilde; Hambro, Benedicte Järvå, Håkan; Söderhäll, Bengt; Rehnman, Mats

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2005

  192 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordlund, Anna Varför litteraturvetenskap? : en ämnesintroduktion för nya studenter

  Upplaga 2: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Barnlitteratur, enligt lärares anvisningar.

Därutöver ca 50 s., inklusive vetenskapliga artiklar, enligt lärares anvisningar.