Kursplan för Lärande och utveckling, förskollärare

Learning and Development for Preschool

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE185
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik G1N, Pedagogik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-01-12
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 a/6 a)
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan och ges inom Förskollärarprogrammet.

Mål

Kursen ger grundläggande kunskaper i olika teoribildningar om lärande och utveckling. Teorierna problematiseras och sätts i relation till, för förskollärare, konkreta undervisningssituationer.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • beskriva och jämföra olika teorier om lärande och utveckling samt deras implikationer för undervisning och pedagogisk verksamhet
 • tillämpa didaktiskt relevanta begrepp och teorier i enkel analys av konkreta lärandesituationer
 • redogöra för barns förutsättningar och villkor för lärande och utveckling med hjälp av begreppen kön/genus, etnicitet och klass
 • visa kommunikativ förmåga i akademiska och för professionen relevanta sammanhang.

Innehåll

 • Teorier om lärande och utveckling, inklusive de teorier som finns inom forskningsfältet pedagogisk psykologi
 • Relationen mellan undervisning och lärande
 • Barns förutsättningar och villkor i relation till frågor om lärande och utveckling
 • Akademiskt skrivande och professionell kommunikation

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Seminarier är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt, exempelvis genom skriftlig salstentamen eller PM och muntliga presentationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Doverborg, Elisabet; Pramling, Niklas; Pramling Samuelsson, Ingrid Att undervisa barn i förskolan

  Andra upplagan: Stockholm: Liber, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Elfström, Ingela Barn och naturvetenskap : upptäcka, utforska, lära i förskola och skola

  2. [rev.] uppl.: Stockholm: Liber, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Edling, Christofer; Liljeros, Fredrik Ett delat samhälle : makt, intersektionalitet och social skiktning

  2. rev. och utök. uppl.: Stockholm: Liber, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hwang, Philip; Nilsson, Björn Utvecklingspsykologi

  Fjärde utgåvan: [Stockholm]: Natur & Kultur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pihlgren, Ann S. Undervisning i förskolan : att skapa lärande undervisningsmiljöer

  Första utgåvan: Stockholm: Natur & Kultur, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Säljö, Roger Lärande : en introduktion till perspektiv och metaforer

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Valbar litteratur enligt kursledares anvisningar (ca 300 s)

Versioner av litteraturlistan