Kursplan för Lärande och utveckling, förskollärare

Learning and Development for Preschool

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE185
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik G1N, Pedagogik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-01-12
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Reviderad: 2022-01-27
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan och ges inom Förskollärarprogrammet.

Mål

Kursen ger grundläggande kunskaper i olika teoribildningar om lärande och utveckling. Teorierna problematiseras och sätts i relation till, för förskollärare, konkreta undervisningssituationer.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • beskriva och jämföra olika teorier om lärande och utveckling samt deras implikationer för undervisning och pedagogisk verksamhet
 • tillämpa didaktiskt relevanta begrepp och teorier i enkel analys av konkreta lärandesituationer
 • redogöra för barns förutsättningar och villkor för lärande och utveckling med hjälp av begreppen kön/genus, etnicitet och klass
 • visa kommunikativ förmåga i akademiska och för professionen relevanta sammanhang.

Innehåll

 • Teorier om lärande och utveckling, inklusive de teorier som finns inom forskningsfältet pedagogisk psykologi.
 • Relationen mellan undervisning och lärande.
 • Barns förutsättningar och villkor i relation till frågor om lärande och utveckling.
 • Akademiskt skrivande och professionell kommunikation.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Seminarier är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt, exempelvis genom skriftlig salstentamen eller PM och muntliga presentationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan till exempel vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Didaktik i förskolan Hjälmeskog, Karin; Andersson, Kristina; Gullberg, Annica; Lagrell, Kerstin

  Första upplagan: Malmö: Gleerups, [2020]

  Valda delar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Doverborg, Elisabet; Pramling, Niklas; Pramling Samuelsson, Ingrid Att undervisa barn i förskolan

  Andra upplagan: Stockholm: Liber, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Elfström, Ingela Barn och naturvetenskap : upptäcka, utforska, lära i förskola och skola

  2. [rev.] uppl.: Stockholm: Liber, 2014

  Valda delar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Edling, Christofer; Liljeros, Fredrik Ett delat samhälle : makt, intersektionalitet och social skiktning

  2. rev. och utök. uppl.: Stockholm: Liber, 2016

  Valda delar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hwang, Philip; Nilsson, Björn Utvecklingspsykologi

  Fjärde utgåvan: [Stockholm]: Natur & Kultur, [2019]

  Valda delar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lundgren, Ulf P.; Säljö, Roger; Liberg, Caroline Lärande, skola, bildning

  Femte utgåvan: [Stockholm]: Natur & Kultur, [2020]

  Valda delar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pihlgren, Ann S. Undervisning i förskolan : att skapa lärande undervisningsmiljöer

  Första utgåvan: Stockholm: Natur & Kultur, 2017

  Valda delar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Säljö, Roger Lärande : en introduktion till perspektiv och metaforer

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2015

  Valda delar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom tillkommer ca 300 sidor enligt lärares anvisningar.

Kurslitteraturen omfattar ca 1000 sidor för en kurs på 7,5 hp. respektive ca 2000 sidor för en kurs på 15 hp.

Versioner av litteraturlistan