Kursplan för Förskolans uppdrag

The Public Function of Preschool

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE188
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik G1N, Pedagogik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-01-12
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Reviderad: 2022-01-27
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Förskollärarprogrammet.

Mål

Kursens syfte är att ge studenterna en introduktion till förskolan som verksamhetsområde i ett samtida mångfaldsperspektiv.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • beskriva förskolans samhällsuppdrag i ett samtida mångfaldsperspektiv
 • redogöra för och göra enkla analyser av förskolans styrdokument med fokus på förskolans uppdrag
 • redogöra för och göra enkla analyser av förskolans kunskapsuppdrag
 • använda digitala hjälpmedel

Innehåll

 • Förskolans samhälls- och kunskapsuppdrag.
 • Mångkultur och mångfald i förskolan.
 • Omsorg och lärande.
 • Digitala hjälpmedel.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt, exempelvis genom skriftlig salstentamen eller PM och muntliga presentationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan till exempel vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Harju, Anne; Tallberg Broman, Ingegerd Föräldrar, förskola och skola : om mångfald, makt och möjligheter

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pihlgren, Ann S. Undervisning i förskolan : att skapa lärande undervisningsmiljöer

  Första utgåvan: Stockholm: Natur & Kultur, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lunneblad, Johannes Den mångkulturella förskolan : motsägelser och möjligheter

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eidevald, Christian; Engdahl, Ingrid Utbildning och undervisning i förskolan : omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling

  Första upplagan: Stockholm: Liber, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Anvisad text av lärare ca 250 sidor