Kursplan för Rörelse, kost och hälsa i förskolan

Motor Skills, Nutrition and Health in Preschool

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE209
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-02-12
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Reviderad: 2020-05-28
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: vecka 01, 2021
 • Behörighet: Inom förskollärarprogrammet: Att leda verksamhet i förskolan; Språk och kommunikation i förskolan
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Förskollärarprogrammet.

Mål

Kursens syfte är att studenten ska få grundläggande kunskaper om betydelsen av rörelse, kost och hälsa ur ett förskolepedagogiskt perspektiv.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • beskriva, förklara och kritiskt granska rörelsens betydelse för barns utveckling och lärande
 • diskutera och problematisera kunskapsområdena rörelse och hälsa ur perspektiven kön/genus, klass och etnicitet
 • självständigt kunna planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter för barn
 • redogöra för sambandet mellan kost och hälsa och dess betydelse på individ- och samhällsnivå.

Innehåll

 • Kunskaper om barns fysiska utveckling såsom motorik, koordination och individuell variation.
 • Barns förutsättningar och fysiska och sociala miljöers betydelse för rörelse, lek och lärande.
 • Kunskaper om organisation och tillämpning av rörelse och lek inomhus och utomhus.
 • Fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsofrämjande livsstil.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops. Seminarier och workshops är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras skriftligt, muntligt och praktiskt exempelvis genom skriftlig salstentamen och praktisk redovisning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Andréason, Karin; Bärgaskörd, Gustav Medveten motorisk träning

  Stockholm: Natur & Kultur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bra måltider i förskolan

  Livsmedelsverket, 2016

  Bra måltider i förskolan

  Obligatorisk

 • Nyholm, Lena Nedstressad förskola : medveten närvaro

  1. uppl.: Stockholm: Gothia fortbildning, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Osnes, Heid; Skaug, Hilde Nancy; Eid Kaarby, Karen Marie Kropp, rörelse och hälsa i förskolan

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  178 s

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Skolverket, Läroplan för förskolan. Lpfö 18

  Norstedts Juridik AB, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Änggård, Eva Ett år i ur och skur : utomhuspedagogik i förskolan

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Valda forskningsartiklar tillkommer, ca 175 s.