Kursplan för Ledarskap i förskolan

Leadership in Preschool

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE222
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik G1F, Pedagogik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-05-23
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Reviderad: 2020-05-28
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: VT 2021
 • Behörighet: Inom förskollärarprogrammet: Att leda verksamheten i förskolan; Språk och kommunikation i förskolan; VFU I
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan för Förskollärarprogrammet.

Mål

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla den kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som förskollärare och för att i verksamheten förebygga och motverka konflikter, kränkande behandling och diskriminering.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa pedagogiskt ledarskap
 • redogöra för och kritiskt förhålla sig till olika teorier om grupprocesser och pedagogiskt ledarskap
 • redogöra för hur förskolläraren kan förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling
 • analysera konfliktsituationer inom och mellan grupper.

Innehåll

 • Olika aspekter av pedagogiskt ledarskap i förskolan.
 • Grupprocesser, grupputveckling och arbetslagsarbete.
 • Ledarskapets roll i arbetet med förskolans värdegrund samt jämställdhets- och jämlikhetsperspektivet i verksamheten.
 • Sociala och psykologiska processer.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarier är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt, exempelvis genom skriftlig salstentamen eller PM och muntliga presentationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på ett annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

 • Frelin, Anneli Lyhörda lärare : professionellt relationsbyggande i förskola och skola

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Idsøe, Ella Cosmovici; Roland, Pål Uhler, Susanne Kränkande beteende i förskolan : förstå, förebygga och hantera

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Friberg, Birgitta; Hakvoort, Ilse Konflikthantering i professionellt lärarskap

  Fjärde upplagan: Malmö: Gleerups, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rautalinko, Erik Samtalsfärdigheter : stöd, vägledning och ledarskap

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thornberg, Robert Det sociala livet i skolan : socialpsykologiska perspektiv

  Tredje upplagan: Stockholm: Liber, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom tillkommer ca 350 sidor enligt lärares anvisningar.