Kursplan för Barns livsvillkor, aktörskap och socialisation, förskollärare

Children's Living Conditions, Agency and Socialisation

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE238
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Pedagogik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-01-09
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet: Inom Förskollärarprogrammet: Utbildningens framväxt och villkor; VFU I
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i det förskolepedagogiska området för Förskollärarprogrammet.

Mål

Kursen ger en överblick över barn- och ungdomsvetenskap, särskilt med inriktning mot barn i förskoleåldern. Syftet är att studenterna ska tillägna sig kunskaper i och förståelse för barns aktörskap och skilda levnadsvillkor i olika sociala arenor, såsom boende, familj och förskola. Kursen syftar även till att ge insikter i centrala teorier och begrepp som behandlar barns aktörskap, utveckling och socialisation.

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa kännedom om teoretiska perspektiv och forskningstraditioner inom barn- och ungdomsvetenskap
 • kunna redogöra för barns aktörskap och skilda levnadsvillkor i olika sociala arenor
 • kunna redogöra för centrala teorier och begrepp som behandlar barn och barndom, barns aktörskap, socialisation och utveckling
 • kunna tillämpa utvecklingspsykologiska och barndomssociologiska teorier och begrepp i analyser av barn i olika sociala arenor.

Innehåll

 • Forskningstraditioner inom barn- och ungdomsvetenskap där skillnaden mellan utvecklingspsykologiskt orienterad och sociologisk/pedagogisk barndomsforskning belyses.
 • Barns aktörskap och deltagande i olika sociala arenor.
 • Barns rättigheter och skilda levnadsvillkor samt dess betydelse för förskoleverksamhet.
 • Centrala teorier och begrepp inom utvecklingspsykologisk och barndomsforskning, särskilt avseende barn och barndom, barns aktörskap, utveckling och socialisation.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt, exempelvis genom skriftlig salstentamen eller PM och muntliga presentationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på ett annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 •  Evans, Gary. W., & Kim, Pilyoung, Childhood poverty, chronic stress, self‐regulation, and coping

  Ingår i:

  Berk, Laura E. Child development

  8. ed.: 2008

  vol. 7 (2013) nr. 1 s. 43-48

  Laddas ner med hjälp av ditt studentkonto via bibliotekets hemsida.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Alakoski, Susanna Svinalängorna : roman

  [Ny utg.]: Stockholm: Bonnier, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johansson, Thomas; Sorbring, Emma Barn- och ungdomsvetenskap : grundläggande perspektiv

  Första upplagan: Stockholm: Liber, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Borge, Anne Inger Helmen Larsson, Per Resiliens : risk och sund utveckling

  2., rev., uppdaterade och utök. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Corsaro, William A. The sociology of childhood

  5th edition.: Los Angeles: SAGE, [2018]

  Det är även tillåtet att använda den 4e uppl.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • En likvärdig förskola för alla barn – innebörder och indikationer

  Vetenskapsrådet, 2015

  laddas ned på

  https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25a76/1555422970243/En-likvaerdig-foerskola_VR_2015.pdf

  Obligatorisk

Dessutom tillkommer ca 100 sidor enligt lärares anvisningar.