Kursplan för Barns medieanvändande, förskollärare

Children's Media Use, Preschool Teachers

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE239
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Pedagogik G2F, Didaktik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-01-09
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet: Inom Förskollärarprogrammet: Språk och kommunikation; VFU I
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i det förskolepedagogiska området för Förskollärarprogrammet.

Mål

Kursen ger en överblick över förskolebarns medieanvändande i olika sociala arenor. Syftet är att studenterna ska tillägna sig kunskaper i och förståelse för olika teorier som behandlar barns medieanvändande. Fokus är såväl pedagogers som barns perspektiv på medianvändande i förskolan. Kursen syftar även till att ge insikter i centrala teorier och begrepp som behandlar barns kommunikation, lärande och skapande med och genom medier.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för forskning om förskolebarns medieanvändande
 • redogöra för mediers roll för barns meningsskapande
 • analysera visuellt medieberättande ur ett förskoledidaktiskt perspektiv
 • redogöra för och analysera barns användning av medier i relation till förskolans uppdrag.

Innehåll

 • Medieforskning och olika teorier om barns medieanvändning.
 • Barns delaktighet och inflytande i arbetet med digitala medier.
 • Kommunikation och skapande med och genom olika medier.
 • Kritisk granskning av arbetet med medier inom förskolan.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt, exempelvis genom skriftlig salstentamen eller PM och muntliga presentationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på ett annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

 • Johansson, Thomas; Sorbring, Emma Barn- och ungdomsvetenskap : grundläggande perspektiv

  Första upplagan: Stockholm: Liber, [2018]

  Valda delar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Corsaro, William A. The sociology of childhood

  5th edition.: Los Angeles: SAGE, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kjällander, Susanne; Riddersporre, Bim Digitalisering i förskolan : på vetenskaplig grund

  Första utgåvan: [Stockholm]: Natur & Kultur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kyrk Seger, Erika Digitalt meningsskapande i förskolan

  Första utgåvan: Stockholm: Lärarförlaget, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Andersson, Malin; Åkerblom, Therés Utmana och stötta : undervisning i förskolan

  Första utgåvan: Stockholm: Lärarförlaget, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Walldén Hillström, Kristina I samspel med digitala medier : Förskolebarns deltagande i multimodala literacypraktiker

  Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2020

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-408910

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom tillkommer ca 250 s enligt lärares anvisning. Kurslitteraturen omfattar ca 1000 sidor för en kurs på 7,5 hp respektive ca 2000 sidor för en kurs på 15 hp.

Versioner av litteraturlistan