Kursplan för Förskolebarns lek

Preschool Children Play

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE240
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Pedagogik G2F, Didaktik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-01-09
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet: Inom Förskollärarprogrammet: Språk och kommunikation; VFU I
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i det förskolepedagogiska området för Förskollärarprogrammet.

Mål

Kursen syftar till att ge en översikt om leken som fenomen, tidigare forskning om barns lek och förståelse för hur förskolans pedagogiska verksamhet kan bidra till barns lek. I kursen studeras lek utifrån olika teoretiska perspektiv. Fokus i kursen är barns lekkulturer, interaktion i lek, kroppsliga och materiella aspekter av lek samt mångfaldsperspektiv på lek. I kursen ingår analys av observationer av barns lek.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för lekens betydelse för lärande och socialisation
 • problematisera och diskutera pedagogiska aspekter på lek i förskolan
 • analysera observationer av barns lek
 • redogöra för förskolemiljöns och andra sociala arenors betydelse för barnens lek.

Innehåll

 • Lekforskning och teorier om lek.
 • Leken i pedagogisk verksamhet.
 • Observation och analys av lek.
 • Olika miljöers betydelse för lek.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt, exempelvis genom skriftlig salstentamen eller PM och muntliga presentationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på ett annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

 • Corsaro, William A. The sociology of childhood

  Fifth edition: Los Angeles: Sage Publications, 2018

  Valda delar Det är även tillåtet att använda den 4e uppl.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindgren, Anne-Li; Pramling, Niklas; Säljö, Roger Förskolan och barns utveckling : grundbok för förskollärare

  2 uppl.: Gleerups Utbildning AB, 2020

  Valda delar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jensen, Mikael Lekteorier

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Valda delar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Löfdahl, Annica Kamratkulturer i förskolan : en lek på andras villkor

  2., [rev.] uppl.: Stockholm: Liber, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Løkken, Gunvor Lindelöf, Inger Toddlarkultur : om ett- och tvååringars sociala umgänge i förskolan

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Metodologi : för studier i, om och med förskolan

  Gleerups Utbildning AB, 2020

  Valda delar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Åsén, Gunnar Vad säger forskningen om svensk förskola?

  Första upplagan: Stockholm: Liber, [2020]

  Valda delar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom tillkommer ca 150 sidor enligt lärares anvisning.
Totalt omfattar kurslitteraturen ca 750 s.

Versioner av litteraturlistan