Kursplan för Uppföljning och analys av lärande och utveckling, förskollärare

Follow-up and Analysis of Learning and Development, Preschool Teachers

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE252
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Pedagogik A1N, Didaktik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-05-28
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: VT 2021
 • Behörighet:

  Inom förskollärarprogrammet: Ledarskap; Utvecklings- och utvärderingsarbete; VFU II

 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan för Förskollärarprogrammet.

Mål

Kursen syftar till att ge kunskaper om teorier och metoder för hur barns lärande och utveckling kan dokumenteras, analyseras och följas upp. Kursen syftar också till att studenterna ska utveckla ett analytiskt och vetenskapligt förhållningssätt till hur olika metoder för dokumentation, analys och uppföljning kan användas i förskolans praktik.

Efter genomgången kurs ska studenten:

 • visa kännedom om och kunna jämföra teoretiska perspektiv på dokumentation, analys och uppföljning
 • kunna använda, kommunicera och kritiska granska olika metoder för dokumentation och analys
 • kunna redogöra för hur dokumentation kan användas för utvärdering av förskolan
 • kunna värdera metoder ur såväl ett etiskt som ett pedagogiskt och didaktiskt perspektiv.

Innehåll

 • Teoretiska perspektiv på dokumentation, analys och uppföljning av barns utveckling och lärande.
 • Metoder och instrument för dokumentation och analys av barns lärande och utveckling.
 • Dokumentation, analys och uppföljning som verktyg för utvärderingen av barns förutsättningar för utveckling och lärande samt förskolans kvalitet.
 • Etiska, pedagogiska, och didaktiska perspektiv på dokumentation, analys och uppföljning.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops. Seminarier och workshops är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt, exempelvis genom skriftlig salstentamen eller PM och muntliga presentationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan till exempel vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

 • Castillo, Daniel; Ivarsson Westerberg, Anders Ängsliga byråkrater eller professionella pragmatiker? : administrativa effekter av statens indirekta styrning av kommunerna

  Huddinge: Södertörns högskola, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Doverborg, Elisabet; Pramling Samuelsson, Ingrid Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse

  4., [rev.] uppl.: Stockholm: Liber, 2012

  Valda delar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eidevald, Christian Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan : hallå, hur gör man?

  2 uppl.: Liber, 2017

  Valda delar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Löfdahl Hultman, Annica; Ribaeus, Katarina Förskollärarens metod och vetenskapsteori

  Andra upplagan: Stockholm: Liber, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Håkansson, Jan Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem : strategier och metoder

  Andra upplagan: [Lund]: Studentlitteratur, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindgren, Anne-Li Etik, integritet och dokumentation i förskolan

  Andra upplagan: Malmö: Gleerups, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svenning, Bente Lindelöf, Inger Vad berättas om mig? : barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation

  Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ståhle, Ylva; Waermö, Mimmi; Lindberg, Viveca Att utveckla forskningsbaserad undervisning : analyser, utmaningar och exempel

  Första utgåvan: [Stockholm]: Natur & Kultur, [2019]

  Valda delar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom tillkommer ca 250 sidor enligt lärares anvisningar. Kurslitteraturen omfattar ca 1000 sidor för en kurs på 7,5 hp respektive ca 2000 sidor för en kurs på 15 hp.

Versioner av litteraturlistan