Kursplan för VFU III, förskollärare

Preschool Placement III: Core Course

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE258
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-11-26
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  Inom förskollärarprogrammet: VFU II; Förskolebarns lek; Uppföljning och analys av lärande och utveckling;
  Barns medieanvändande; Svenska som andraspråk och flerspråkighet i förskolan

 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i den verksamhetsförlagda utbildningen för förskollärarprogrammet.

Mål

Syftet med kursen är att studenten ska tillämpa sitt pedagogiska ledarskap samt tillämpa och utveckla sin didaktiska kompetens i förskolan. Studenten ska visa kunskap om och förståelse för dokumentation, uppföljning och utvärdering för analys av barns förutsättningar för lärande och utveckling i förskolan. Kursen syftar även till att studenten ska ges möjlighet att utveckla och visa god kommunikativ förmåga med kollegor samt föräldrar och vårdnadshavare.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa mycket god förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn och kollegor
 • med god didaktisk förmåga självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undervisning
 • använda digitala lärresurser och värdera de didaktiska konsekvenserna
 • visa god förståelse för dokumentation, analys och uppföljning som verktyg för utvärderingen av barns förutsättningar för lärande och utveckling samt förskolans kvalitet
 • visa god muntlig och skriftlig kommunikativ förmåga med kollegor samt föräldrar och vårdnadshavare.

Innehåll

 • Pedagogiskt ledarskap.
 • Planera, genomföra och utvärdera undervisning.
 • Didaktik och digitala lärresurser.
 • Verktyg för utvärdering av barns förutsättningar för lärande och utveckling.
 • Kommunikationens betydelse för samverkan med barn och vuxna.

Undervisning

Kursen genomförs i form av undervisning och pedagogiskt ledarskap i barngrupp under handledning samt självstudier och dokumentation. Kursen innehåller även undervisning såsom föreläsningar och seminarier.

Examination

Den studerande examineras av en av universitetet utsedd examinator.

Underlag för examination utgörs av:

 • skriftliga och eventuellt muntliga bedömningsunderlag från VFU-handledare,
 • studentens dokumentation och redovisning av uppgifter under kursen
 • bedömningsunderlag från besökande lärarutbildare i de fall då VFU-besök genomförs.

Kursen har obligatorisk närvaro och kräver aktivt deltagande.Underkänt betyg får sättas om studentens VFU avbryts i förtid. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att studenten får examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning erbjuds möjlighet till ytterligare verksamhetsförlagd utbildning vid ett tillfälle. Om synnerliga skäl föreligger kan Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper efter anhållan bevilja den studerande ytterligare ett tillfälle.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Eidevald, Christian Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan : hallå, hur gör man?

  2 uppl.: Liber, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svenning, Bente Lindelöf, Inger Vad berättas om mig? : barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation

  Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom tillkommer ca 250 sidor enligt lärares anvisning.