Kursplan för Kön, makt och våld

Gender, Power and Violence

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EE402
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Etnologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2007
 • Behörighet: Behörig till kursen är den som antagits till någon av historisk-filosofiska fakultetens magisterkurser eller masterprogram eller har kandidatexamen.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Mål

Kursen syftar till att utifrån aktuella köns-/genusteorier belysa temat kön, makt och våld i olika historiska och kulturella kontexter.

Deltagarna förväntas efter fullgjord kurs:
- ha tillägnat sig kunskap om relationerna mellan kön, makt och våld på olika empiriska fält i det förflutna och i samtiden.
- ha tillägnat sig kunskap om olika teoretiska angreppssätt i humanistisk forskning om kön, makt och våld.
- ha utvecklat sin förmåga att självständigt diskutera både teoretiska och empiriska frågor som rör relationerna mellan kön, makt och våld i det förflutna och samtiden.
- ha utvecklat sin förmåga att självständigt problematisera frågor inom kursens område och redovisa detta skriftligt.

Innehåll

Kursen ger insikt i olika empiriska fält i det förflutna och i samtiden samt presenterar olika köns-/genusteoretiska angreppssätt. Relationen mellan könskonstruktioner, makt och våld samt frågor om kontinuitet och förändring diskuteras utifrån aktuell litteratur och debattartiklar.

Undervisning

Undervisning ges i en eller flera av följande former: föreläsningar, seminarier, laborationer, handledning. Deltagande i undervisningen är obligatoriskt till 75%.

Examination

Kursen examineras i någon eller några av följande former: hemskrivning, PM-skrivning, grupparbeten, aktivt seminariedeltagande, muntlig tentamen.

För studerande, som inte blivit godkända vid ordinarie provtillfälle, anordnas ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. På kursen tillämpas betygsskalan Väl godkänd, Godkänd eller Icke godkänd.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2009

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Baker, Robin; Löfgren, Mats Spermakriget : otrohet, sexuella konflikter och andra sängkammarkrig.

  Stockholm: Forum, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bergenheim, Åsa Brottet, offret och förövaren : vetenskapens och det svenska rättsväsendets syn på sexuella övergrepp mot kvinnor och barn 1850-2000

  Stockholm: Carlsson, cop. 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Butler, Judith Det performativa könet : kroppsliga inskrivanden, performativa omstörtningar (ur Gender trouble); från konstruktion till materialisering (ur Bodies that matter)

  Ingår i:

  Res publica : Östlings bokförlag Symposions teoretiska och litterära tidskrift.

  s. 13-35

  Se bibliotekets söktjänst

 • Carstensen, Gunilla Härifrån och vidare : avslutande diskussion

  Ingår i:

  Carstensen, Gunilla Sexuella trakasserier finns nog i en annan värld : konstruktioner av ett (o)giltigt problem i akademin

  1. uppl.: Eslöv: Gondolin, 2004

  s. 170-181

  Se bibliotekets söktjänst

 • Clark, Anna K. Rape or seduction : a controversy over sexual violence in the nineteenth century

  Ingår i:

  The sexual dynamics of history : men's power, women's resistance

  London: Pluto, 1983

  s. 13-27

  Se bibliotekets söktjänst

 • Edenheim, Sara När våldet blir en del av jaget : en kritisk analys av kvinnohistoria och dess effekter

  Ingår i:

  Österberg, Eva; Lindstedt Cronberg, Marie Kvinnor och våld : en mångtydig kulturhistoria

  Lund: Nordic Academic Press, Academic Press,c 2005

  s. 321-338

  Se bibliotekets söktjänst

 • Eldén, Åsa "Dödandet framstod som en nödvändighet" : kulturell tillhörighet som förmildrande omständighet i en svensk tingsrättsdom

  Ingår i:

  Lundgren, Eva Könssorter(ing) : forskning om kön och makt : festskrift till professor Eva Lundgren

  Uppsala: Sociologiska institutionen, 1997

  (1997) s. 24-32

  Se bibliotekets söktjänst

 • Eriksson, Maria Men's violence, men's parenting and gender politics in Sweden

  Ingår i:

  NORA : Nordic journal of feminist and gender research

  (2002) s. 6-15

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gullace, Nicoletta Sexual violence and family honor : British propaganda and international law during the first world war

  Ingår i:

  The American historical review.

  (1997) s. 714-747

  Se bibliotekets söktjänst

 • Harris, Ruth The "child of the barbarian" : rape, race and nationalism in France during the first world war

  Ingår i:

  Past & present

  (1993) s. 170-206

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hirdman, Yvonne Genussystemet : reflexioner kring kvinnors sociala underordning

  Ingår i:

  Carlsson Wetterberg, Christina; Jansdotter, Anna Genushistoria : en historiografisk exposé

  s. 113-133

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ironi & sexualitet Wahl, Anna; Holgersson, Charlotte; Höök, Pia; Wahl, Sofia

  Stockholm: Carlsson, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jansson, Karin Hassan Kvinnofrid : synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige 1600-1800 = Conceptualizing rape : gendered notions of violence in Sweden 1600-1800.

  Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jansson, Maria Wendt, Maria Heja Uffe! : Så legitimeras mäns överordning

  Ingår i:

  Kvinnovetenskaplig tidskrift

  (2006) s. 7-27

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jeffner, Stina Liksom våldtäkt, typ- : om ungdomars förståelse av våldtäkt

  [Ny utg.]: Stockholm: Brevskolan, 1998

  s. 223-253

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lindsey, Rose From atrocity to data : historiographies of rape in former Yugoslavia and the gendering of genocide

  Ingår i:

  Patterns of prejudice.

  (2002) s. 59-78

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lindstedt Cronberg, Marie I husbondemaktens tid : hustrumisshandel i 1800-talets Sverige

  Ingår i:

  Österberg, Eva; Lindstedt Cronberg, Marie Våldets mening : makt, minne, myt

  Lund: Nordic Academic Press, Academic Press,c 2004

  s. 87-117

  Se bibliotekets söktjänst

 • MacKinnon, Catharine Rape, genocide and women's human rights

  Ingår i:

  Stiglmayer, Alexandra Mass rape : the war against women in Bosnia-Herzegovina

  Lincoln: University of Nebraska Press, cop. 1994

  s. 183-195

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lövkrona, Inger 1943- Mord, misshandel och sexuella övergrepp : historiska och kulturella perspektiv på kön och våld.

  Lund: Nordic Academic Press, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

 • Natland, Sidsel "Jentevold" : overskridelser av normer for kjønn og alder?

  Ingår i:

  Kvinneforskning

  (2003) s. 44-60

  Se bibliotekets söktjänst

 • Scott, Joan W. Genus - en användbar kategori i historisk analys

  Ingår i:

  Carlsson Wetterberg, Christina; Jansdotter, Anna Genushistoria : en historiografisk exposé

  s. 81-112

  Se bibliotekets söktjänst

 • Seifert, Ruth War and rape : a preliminary analysis

  Ingår i:

  Stiglmayer, Alexandra Mass rape : the war against women in Bosnia-Herzegovina

  Lincoln: University of Nebraska Press, cop. 1994

  s. 55-72

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sjöberg Leppänen, Birgitta Mannens heder, kvinnans skam : attityder till våldtäkt och äktenskapsbrott i det klassiska Aten

  Ingår i:

  Meurling, Birgitta; Zackariasson, Maria Nytänkande och eftertankar : kön, kulturella föreställningar och livsvillkor : ett urval artiklar från STRAS-projektet

  Uppsala: Etnologiska avdelningen, 2006

  s. 19-31

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lundgren, Eva Slagen dam : mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige : en omfångsundersökning

  Umeå: Brottsoffermyndigheten; Uppsala Universitet, 2001

  s. 8-22, 73-86.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svensson, Birgitta Könets destabilisering : kvinnor som våldsverkare och gärningsmän

  Ingår i:

  Österberg, Eva; Lindstedt Cronberg, Marie Våldets mening : makt, minne, myt

  Lund: Nordic Academic Press, Academic Press,c 2004

  s. 145-165

  Se bibliotekets söktjänst

 • Thornhill, Randy; Palmer, Craig T. A natural history of rape : biological bases of sexual coercion.

  Cambridge, Mass.: MIT Press, cop. 2000

  s. 1-52, 189-199

  Se bibliotekets söktjänst

 • Vandermassen, Griet Sexual selection : a tale of male bias and feminist denial

  Ingår i:

  The European journal of women's studies.

  (2004) s. 9-26

  Se bibliotekets söktjänst

 • Vigarello, Georges A history of rape : sexual violence in France from the 16th to the 20th century.

  Malden, MA: Polity Press, 2001

  s. 1-3, 166-202

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan