Kursplan för Kulturarv inom hållbar destinationsutveckling

Cultural Heritage in Sustainable Destination Development

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EE642
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar destinationsutveckling A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-03-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet:

  Kandidatexamen i samhällsvetenskap eller humaniora, eller programkursen Introduktion till hållbar destinationsutveckling.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Beslut och riktlinjer

Kursen kan läsas som valbar fördjupningskurs inom Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling, inom Masterprogram i hållbar destinationsutveckling eller som fristående kurs.

Mål

Kursen är en tvärvetenskaplig introduktion till hur kulturarv formas och används inom turism och destinationsutveckling i ett nutida och historiskt perspektiv. Syftet är att ur ett brett kulturarvsbegrepp ge kunskap om kulturarvens förhandlingar, konstruktioner och förutsättningar för att skapa synlighet, attraktivitet, platsidentitet och kulturell ekonomi. Kursen ger också träning i etnografiska metoder och analys av kulturarvsbrukets konsekvenser för hållbarhet på lokal och regional nivå.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskapsmål

 • Applicera ett analytiskt kulturbegrepp på kulturarvsföreställningar inom turism och destinationsutveckling.
 • Kritiskt analysera och tillämpa visuella och narrativa perspektiv på kulturarv som konfliktfält med lokala till globala aktörer och hur sådana aktörer agerar inom komplexa socioekonomiska och ekologiska samband.
 • Med etnografiska metoder självständigt genomföra en begränsad materialinsamling som analyseras med fokus på hur kulturarv konstrueras inom turism och destinationsutveckling och vad de får för följder i samhället.
 • Strategiskt reflektera över hur kulturarv skapas och används för att utveckla turism och hur sådana praktiker kan både positivt främja och långsiktigt utmana hållbarhet.

Färdighetsmål

 • Redogöra för på kursen centrala perspektiv, begrepp och analysmetoder samt reflektera över etiska överväganden som följer med tillämpningen av sådana metoder.
 • Självständigt och med etnografiska metoder genomföra en mindre undersökning som identifierar problem och möjligheter som följer då kulturarv används inom turism- och besöksnäring, samt i skriftlig eller annan form redovisa och föreslår strategiska lösningar på definierade hållbarhetsproblem.

Innehåll

Kursen ger kunskap om hur kulturarv produceras, förhandlas och brukas på olika samhälleliga arenor. Ett centralt perspektiv behandlar kulturarvens performativitet, dvs hur kulturarv med dess materialitet, berättelser och estetiska uttrycksformer kan användas som resurs för att exempelvis skapa platsidentitet, särprägel och attraktion. Ur aktuell kultur- och samhällsvetenskaplig forskning diskuteras sådana kulturarvsprocesser på fält som exempelvis världsarv, museer, traditioner och materiell kultur. Ett annat perspektiv belyser kulturarvspolitik och normativa kulturarvsföreställningar. Kursen ger färdigheter i att relatera kulturarvsproduktion och dess konsekvenser för frågor om hur hållbarhet görs, förstås och uppnås och med fokus på samtida turism och destinationsutveckling.

Undervisning

Föreläsningar och obligatoriska seminarier. Stor vikt läggs vid kursens praktiska moment såsom gruppövningar och självständiga uppgifter vilka genomförs tillsammans med det omgivande samhället.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier (1 hp), övningar (1 hp), skriftliga inlämningsuppgifter (3 hp) samt muntlig och skriftlig redovisning av grupparbete (2,5 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet från de ingående momenten.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Yttterligare litteratur kommer tilldelas.