Kursplan för Kultur- och naturarv i praktiken

Cultural and Natural Heritage in Practice

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EE644
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar destinationsutveckling A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet:

  Kandidatexamen i samhällsvetenskap eller humaniora, eller programkursen Introduktion till hållbar destinationsutveckling.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Beslut och riktlinjer

Kursen kan läsas som valbar fördjupningskurs inom Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling, inom Masterprogram i hållbar destinationsutveckling eller som fristående kurs.

Mål

Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper och färdigheter som kan tillämpas i arbetet med kultur- och naturarv som resurser för hållbar lokal och regional turism och destinationsutveckling. Under kursen kombineras praktik med tvärvetenskaplig teoribildning från exempelvis etnologi, antropologi, historia, arkeologi, kulturgeografi och kulturvård. Studenten arbetar tillsammans med lärare och det omgivande samhället i en problembaserad hållbarhetspedagogik för att utforska hur dagens turism ingår i globaliserade socio-ekologiska system. På kursen ges verktyg för att leda och utveckla projekt som är ekonomiskt, socialt och inte minst ekologiskt hållbara inom sektorerna kultur- och naturarv.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskapsmål

 • Samarbeta med aktörer inom turismfältet och förmedla insikter om hur normer och värderingar omkring kultur- och naturarv påverkar hur hållbarhet förstås, skapas och förvaltas utifrån lokala och regionala förhållanden.
 • Beskriva några regelverk för förvaltning av kultur- och naturarv på lokal OCH REGIONAL nivå.
 • Tillämpa för kursen viktiga etnografiska metoder för att motivera till framåtsyftande användning av kultur och natursom hållbar resurs inom lokal och regional destinationsutveckling.

Färdighetsmål

 • Självständigt och med etnografiska metoder genomföra en mindre undersökning som identifierar hållbarhetsproblem som kan uppstå då kultur- och naturarv används inom turism- och besöksnäring, samt i skriftlig eller annan form redovisa och föreslå strategiska vägar ur sådana problem.
 • Att med etnografiska metoder självständigt formulera frågeställningar och värdera bruk av natur och kultur som resurs för turism och destinationsutveckling, och i detta sammanhang formulera proaktiva lösningar på uppfattade hållbarhetsproblem.
 • Redogöra för på kursen centrala perspektiv, begrepp och analysmetoder, samt reflektera över etiska överväganden som följer med tillämpningen av sådana metoder.
 • Praktiskt problematisera och förhålla sig till regelverk för förvaltning av kultur- och naturarv.

Innehåll

Kursen använder en bred definition av ”heritage” som både ett centralt kunskapsfält och analytiskt perspektiv. Kursen ger praktiska förhållningssätt till regelverk och förvaltning av kultur- och naturarv på lokal till global nivå. Studenten genomför, enskilt eller i grupp, ett projektarbete vars tillämpade inriktning väljs ut tillsammans med handledare och lokal aktör på Gotland. I projektform tillämpas ett natur- och kulturarvspolitiskt perspektiv på turism och destinationsutveckling. Bruket av kultur- och naturresurser relateras därvid till frågor om makt, inflytande och demokrati, samt hur värdemönster och föreställningar påverkar hur hållbarhet skapas i lokala och regionala sammanhang.

Undervisning

Föreläsningar, obligatoriska seminarier och projektarbete som genomförs under kursen tillsammans med det omgivande samhället.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier (1 hp), övningar (1 hp), skriftliga inlämningsuppgifter (3 hp) samt muntlig och skriftlig redovisning av grupparbete (2,5 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet från de ingående momenten.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Connerton, Paul How societies remember

  Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1989

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hall, Derek R.; Brown, Frances Tourism and welfare : ethics, responsibility and sustained well-being

  Wallingford: CABI, 2006

  http://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=289685, pp. 105-157

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jaworski, Adam; Pritchard, Annette. Discourse, communication, and tourism

  Clevedon [England]: Channel View Publications, c2005.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Singh, Shalini; Timothy, Dallen J.; Dowling, Ross Kingston Tourism in destination communities

  Wallingford, Oxon, UK: CABI Pub., 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Waterton, Emma. The semiotics of heritage tourism

  Se bibliotekets söktjänst

Ytterligare litteratur kommer att tilldelas.