Kursplan för Praktisk engelska: grundläggande grammatik

Practical English: Basic Grammar

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN041
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-02-02
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

 • ha större förtrogenhet med konstruktioner som skiljer sig åt mellan engelska och svenska
 • kunna tillämpa grammatiska regler i fri och styrd produktion
 • ha större insikt om formellt och informellt språk
 • ha utökat sitt passiva och aktiva ordförråd
 • kunna använda relevanta lexika

Innehåll

I kursen görs en systematisk genomgång av den engelska grammatiken. Tonvikten ligger på de konstruktioner där det föreligger skillnader mellan svenska och engelska. Grammatikövningar samt översättning av kortare texter ingår. En del ordstudium ingår även, i synnerhet s.k. 'false friends', och i samband med detta övningar i att använda lexika.

Undervisning

Undervisning campuskurs: Undervisning sker genom seminarier. Virtuella möten kan förekomma. Undervisningen sker på engelska.
 
Undervisning distanskurs: Undervisningen sker via webbaserade verktyg och plattformar. Schemalagda virtuella möten kan tillkomma. Undervisningen sker på engelska.

Examination

Examinationen sker genom skriftligt slutprov. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.
 
En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kurserna Engelska A1, 5EN390, 5EN391, 5EN392, 5EN394, 5EN395, 5EN396.

Om planen eller kurslitteraturen för en kurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid minst tre provtillfällen under följande tre terminer. Därefter uppgör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Estling Vannestål, Maria Essential English grammar

  1. ed.: Studentlitteratur AB, 2012

  Senare upplaga kan användas.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schmitt, Diane; Schmitt, Norbert Focus on vocabulary. : mastering the academic word list

  2. ed.: White Plains, N.Y.: Pearson Longman, c2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Longman Dictionary of Contemporary English..

  senaste uppl.: London: Longman,

  Se bibliotekets söktjänst

Kompendier