Kursplan för Franska för naturvetare och teknologer A211

French with Special Reference to Science and Technology A211

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FR027
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Franska G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-05-11
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Grundläggande behörighet och Franska 3 eller Introduktionskurs i franska A11 och A12. 15 hp inom teknik/naturvetenskap.

 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1994-04-14 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2001-06-12.

Mål

Efter genomgången utbildning ska den studerande kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt korrekt på franska, kunna uppfatta och förstå vardaglig talad franska, kunna läsa och förstå texter med tekniskt-naturvetenskapligt innehåll på franska samt behärska grunderna i fransk grammatik.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- kunna läsa, förstå och analysera franska texter med

tekniskt/naturvetenskapligt innehåll

- i tal och skrift kunna uttrycka sig om och diskutera tekniska och

naturvetenskapliga ämnen

- behärska den franska grammatiken huvuddrag

- ha vissa insikter i tekniska och naturvetenskapliga yrken och

forskningsorganisationer i Frankrike

Innehåll

a) Den franska grammatikens huvuddrag. Språklig analys med utgångspunkt från svenska och franska i samband med översättningsövningar. Den skriftliga språkfärdigheten övas.

b) Studium av 100-150 sidor text, i huvudsak bestående av sakprosa. Vid läsningen av texterna uppmärksammas förutom innehållet grammatik, vokabulär och fraseologi. Den muntliga språkfärdigheten och uttalet övas.

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Obligatoriska inlämningsuppgifter och kontinuerlig bedömning. En tvågradig betygsskala tillämpas: Godkänd och Underkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen ges normalt på kvartsfart med start på höstterminen.

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Franska A, Introduktionskurs i franska A 11 eller A 12, Fackspråklig kurs i franska A 111 eller EG-/EU-franska A 211.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Den franska grammatiken Wall, Kerstin; Behár, Denis; Ekman, Monika; Kronning, Hans

  3. uppl.: Stockholm: Sanoma Utbildning, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ordbok:

 • Marklund Sharapova, Elisabeth; Micaux, Wandrille NE:s stora franska ordbok : fransk-svensk, svensk-fransk

  Första upplagan: [Malmö]: NE, [2018]

  (ne.se; även tillgänglig med inloggning via https://www.ub.uu.se/databaser)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk