Kursplan för Franska D3

French D3

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FR047
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Romanska språk A1E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-12-18
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: vecka 33, 2019
 • Behörighet: 135 hp inom ämneslärarprogrammet inklusive 90 hp franska och 45 hp utbildningsvetenskapliga kärnkurser.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Mål

Utbildningen syftar till att ge mycket säker språkfärdighet i tal och skrift, vidare antingen fördjupade kunskaper inom ett eller flera av de områden som tidigare studerats eller breddning av kunskaperna till ytterligare områden.
Efter avslutad kurs ska studenten

 • i tal och skrift på franska kunna uttrycka sig varierat och väl anpassat till situation och mottagare
 • ha breddat och fördjupat sina kunskaper inom de ämnesområden som väljs som delkurser
 • i ett examensarbete ha visat att han/hon självständigt kan genomföra en vetenskaplig undersökning.
Dessutom ska studenten
- efter delkurs 1:
 • kunna självständigt genomföra en undersökning inom ämnesdidaktik med relevans för läraryrket alternativt inom fransk språk- eller litteraturvetenskap
 • kunna självständigt formulera relevanta frågeställningar och problem inom den valda inriktningen och därvid uppvisa förmåga till teoretisk och metodisk reflexion
 • kunna samla in, ordna och analysera ett empiriskt material
 • kunna söka, kritiskt bedöma, bibliografiskt sammanställa och korrekt referera till primär- och sekundärlitteratur
 • kunna på vårdad och stilistiskt adekvat franska skriftligt presentera den genomförda undersökningen
 • kunna försvara det egna arbetet och konstruktivt opponera på andras arbeten.
- efter delkurs 2: 
 • kunna redogöra för huvuddragen i det franska språkets historia
 • ha viss kännedom om språkvetenskapens historia
 • kunna redogöra för några av den moderna språkvetenskapens centrala teorier
 • kunna använda vissa språkvetenskapliga begrepp och metoder för att analysera språkligt material.
- efter delkurs 3:
 • kunna tillgodogöra sig vetenskaplig originallitteratur på franska inom ett givet språkvetenskapligt problemområde
 • kunna följa och redogöra för lingvistisk argumentation inom det givna problemområdet
 • kunna identifiera och beskriva de teoretiska paradigm som kommer till uttryck i de studerade texterna
 • kunna med säkerhet analysera autentiska korpusexempel inom det givna problemområdet och därvid använda de teoretiska verktyg som tillhandahålls i de språkvetenskapliga texterna
 • kunna skriftligt och muntligt på ett koherent sätt redogöra på franska för teorier och resultat inom det givna problemområdet och därvid använda relevant terminologi och för vetenskapligt språk gängse retoriska mönster och vokabulär.
- efter delkurs 4:
 • ha tillägnat sig fördjupad insikt i skönlitterära verk från olika perioder och kunna kritiskt diskutera dessa på franska
 • kunna redogöra muntligt och skriftligt på franska för de lästa verkens plats i relevanta kulturella, sociala och politiska sammanhang
 • kunna diskutera litterära verks förhållande till en tradition
 • kunna analysera produktionen och receptionen av litterära verk i ett samhällsperspektiv
 • vara förtrogen med skillnaderna mellan de viktigaste litterära genrerna
 • ha förvärvat insikt i litteraturvetenskapens utveckling och vara förtrogen med viktiga litteraturvetenskapliga begrepp
 • kunna genomföra en vetenskaplig analys av ett franskt skönlitterärt verk
 • kunna redovisa analysen muntligt och skriftligt på franska med diskussion av den litteraturvetenskapliga metod som använts.
- efter delkurs 5:
 • kunna med säkerhet översätta forn- och medelfransk text till svenska
 • ha goda insikter i forn- och medelfranskans grammatik såväl ur synkron som diakron synpunkt
 • ha goda insikter i medeltidens franska litteraturhistoria
 • ha väsentligt fördjupat sina insikter i det franska språkets historia.

Innehåll

Kursen består av ett examensarbete och två valbara delkurser.

Delkurs 1. Examensarbete (15 hp; obligatorisk)
Delkursen ger insikter i språkvetenskapens, litteraturvetenskapens eller ämnesdidaktikens teorier och metoder samt i problemformulering inom något av dessa områden. Ett examensarbete med språkvetenskaplig, litteraturvetenskaplig eller ämnesdidaktisk inriktning redovisas i form av en uppsats om 20-30 sidor på vårdad franska. Såväl innehållsmässigt som formellt ska arbetet visa prov på ökad självständighet och säkrare tillämpning av vetenskaplig metodik. Handledare utses i särskild ordning. Ämnesval görs i samråd med denne. 

Två av följande valbara delkurser:

Delkurs 2. Språkvetenskap I (7,5 hp; valbar)
Språkvetenskapens mål och metoder. Översikt över franska språkets historia (fonetik, morfologi, syntax, vokabulär).

Delkurs 3. Avancerad fransk språkvetenskap (7,5 hp; valbar)
Fördjupning av insikter i modern fransk språkvetenskap genom studium av vetenskaplig originallitteratur på franska rörande ett centralt eller aktuellt problemområde inom fransk syntax, semantik eller pragmatik.

Delkurs 4. Fransk litteraturvetenskap (7,5 hp; valbar)
Orientering i litteraturvetenskaplig teori och metod. Läsning och diskussion av skönlitterär och litteraturvetenskaplig text. Förmågan till analys av skönlitterära verk och redovisning på franska av den litteraturhistoriska bakgrunden för verken tränas, liksom förmågan att sätta sig in i och på franska redogöra för de metoder som är specifika för litteraturvetenskapen.

Delkurs 5. Forn- och medelfranska (7,5 hp; valbar)
Med utgångspunkt i texter från 800-1400-talen till ett omfång motsvarande ca 1200 vers studeras grunddragen i medeltidsfranskans grammatik och i den medeltidsfranska litteraturens historia.

Undervisning

Delkurs 1.
Seminarium och enskild handledning.
Delkurs 2.
Föreläsningar och seminarier.
Delkurs 3.
Föreläsningar och seminarier.
Delkurs 4.
Föreläsningar och seminarier.
Delkurs 5.
Föreläsningar och seminarier.

Examination

Delkurs 1.
Kursen examineras skriftligt och muntligt. Som avslutning på delkursen ska den studerande försvara sitt examensarbete vid ett seminarium. Inom delkursen ska den studerande även opponera på en annan students framlagda examensarbete. Betyget baseras på såväl examensarbetets kvalitet som på graden av självständighet under arbetet. Dessutom tas hänsyn till genomförandet av opposition och försvar.
Delkurs 2.
Skriftlig och muntlig examination.
Delkurs 3.
Skriftlig och muntlig examination.
Delkurs 4.
Skriftlig och muntlig examination.
Delkurs 5.
Skriftlig och muntlig examination.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp.

Övriga föreskrifter

Om Språkvetenskap I inte har valts inom Franska C3 kan Avancerad fransk språkvetenskap ej väljas inom Franska D3.

Om Språkvetenskap II valts på C-nivå kan Avancerad fransk språkvetenskap ej väljas på D-nivå.

Om Litteraturvetenskaplig teori och metod valts på C-nivå kan Fransk litteraturvetenskap på avancerad nivå ej väljas på D-nivå.

Om Språket och litteraturen under medeltiden valts på C-nivå kan Forn- och medelfranska ej väljas på D-nivå.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2020

Delkurs 1. Examensarbete

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser

  5., [utök. och uppdaterade] uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Erikson, Martin G. Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lagerholm, Per Språkvetenskapliga uppsatser

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hébert, Louis Analyse des textes littéraires : une méthodologie complète

  Paris: Classiques Garnier, 2014, cop. 2014

  Obligatorisk för studenter med litteraturvetenskaplig inriktning

  Se bibliotekets söktjänst

Övrig litteratur fastställs i samråd med examinator.

Delkurs 2. Språkvetenskap I

Delkurs 3. Avancerad fransk språkvetenskap

Kurslitteraturen bestäms av examinator

Referenslitteratur

 • Ducrot, Oswald; Schaeffer, Jean-Marie Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage.

  [Nouv. éd.]: Paris: Seuil, 1999

  ISBN-13 : 978-2020381819

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wall, Kerstin Bonniers franska grammatik.

  1. uppl.: Stockholm: Bonnier Utbildning, 2008

  Tillgänglig i DIVA: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:37559/FULLTEXT01.pdf

  Se bibliotekets söktjänst

 • Neveu, Franck Dictionnaire des sciences du langage

  2e éd. revue et augmentée: Paris: A. Colin, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Riegel, Martin; Pellat, Jean-Christophe; Rioul, René Grammaire méthodique du français

  7e édition, Paris: PUF, 2018 ISBN-10 : 9782130800606, ISBN-13 : 978-2130800606, 2018

Delkurs 4. Fransk litteraturvetenskap

 • Balzac, Honoré de Le Colonel Chabert

  Paris, Pocket, Coll. Pocket classiques, ISBN-10: 2266219375, 2011

  Obligatorisk

 • Gardes-Tamine, Joëlle; Hubert, Marie-Claude Dictionnaire de critique littéraire

  4. éd. revue et augmentée: Paris: Armand Colin, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hébert, Louis Analyse des textes littéraires : une méthodologie complète

  Paris: Classiques Garnier, 2014, cop. 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hugo, Victor Acher, Lionel. Ruy Blas

  Paris: Bordas, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pruner, Michel. L'analyse du texte de théâtre

  2e édition.: Paris: A. Colin, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rousseau, Jean-Jacques Les rêveries du promeneur solitaire

  Paris, Flammarion, coll. « GF », 222 p. ISBN: 978-2081275263, 2011

  Obligatorisk

Referenslitteratur och rekommenderad litteratur

En kompletterande specifik lista delas ut av läraren inför läsningen av varje verk.

Delkurs 5. Forn- och medelfranska

Rekommenderad litteratur

Ordböcker

 • Dubois, Jean; Mével, Jean-Pierre Larousse de la langue française : lexis

  Dernière éd. (rev. et corr.): Paris: Larousse, 1979

  Se bibliotekets söktjänst

 • Le petit Larousse illustré 2019

  Paris: Larousse, 2044 s. ISBN: 9782035938459, 2018

 • Le Robert illustré 2020 et son dictionnaire en ligne

  ISBN-10 : 2321013826, ISBN-13 : 978-2321013822,

 • Marklund Sharapova, Elisabeth; Micaux, Wandrille NE:s stora franska ordbok : fransk-svensk, svensk-fransk

  Första upplagan: [Malmö]: NE, [2018]

  (ne.se; även tillgänglig med inloggning via https://www.ub.uu.se/databaser)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan