Kursplan för Förvaltning och underhåll av byggnader

Management and Maintenance of Buildings

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV779
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2019-03-05
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: 60 hp inom ingenjörsprogram inklusive Projekt 3: Flerbostadshus i staden samt Byggstyrning och entreprenadjuridik.
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för de befintliga metoder och verktyg för planering och förvaltning av befintlig bebyggelse
 • diskutera tillämpningen av de regelverk som styr och påverkar fastigheters förvaltning och underhåll
 • redogöra för grunderna i i fastighetsrätt och regler kring hyresrätter och bostadsrätter
 • bedöma och analysera byggnaders tillstånd avseende teknisk status
 • redogöra för grunderna i drift, samordning och underhåll av byggnader ur ett hållbarhetsperspektiv
 • utforma en förvaltnings- och underhållsplan för en byggnad
 • värdera och förhålla sig till relevanta tekniska, samhälleliga, hållbara och etiska aspekter på förvaltning och underhåll av befintlig bebyggelse

Innehåll

Kursen behandlar fastighetsförvaltning av olika typer av byggnadsbestånd. Regelverk, metoder och verktyg, riktlinjer och standarder inom fastighetsförvaltningsområdet. Grunderna inom fastighetsrätt och regler kring hyresrätter och bostadsrätter. Förutsättningar för fastighetsförvaltning; byggnaders tekniska egenskaper och karaktärsdrag ur ett förvaltningsperspektiv, juridiska och ekonomiska aspekter samt statusbedömningens planering, genomförande och uppföljande moment. Hållbarhetsaspekter för underhåll och förvaltning av befintlig bebyggelse. En del av kursen består av ett större projektarbete där studenten arbetar med att ta fram underlag för och utarbetar en plan för förvaltning och underhåll av en byggnad.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops, studiebesök samt ett större projektarbete. Handledning
ges inom ramen för kursen. Studiebesök och seminarier är obligatoriska.

Examination

Aktivt deltagande vid studiebesök och seminarier (2 hp), inlämningsuppgifter (3 hp) skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgift (5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.