Kursplan för Förvaltning och underhåll av byggnader

Management and Maintenance of Buildings

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV779
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2019-03-05
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-12
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  60 hp inom högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik eller 60 hp inom Kulturvård.

 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för de befintliga metoder och verktyg för planering och förvaltning av befintlig bebyggelse
 • diskutera tillämpningen av de regelverk som styr och påverkar fastigheters förvaltning och underhåll
 • redogöra för grunderna i i fastighetsrätt och regler kring hyresrätter och bostadsrätter
 • bedöma och analysera byggnaders tillstånd avseende teknisk status
 • redogöra för grunderna i drift, samordning och underhåll av byggnader ur ett hållbarhetsperspektiv
 • utforma en förvaltnings- och underhållsplan för en byggnad
 • värdera och förhålla sig till relevanta tekniska, samhälleliga, hållbara och etiska aspekter på förvaltning och underhåll av befintlig bebyggelse

Innehåll

Kursen behandlar fastighetsförvaltning av olika typer av byggnadsbestånd. Regelverk, metoder och verktyg, riktlinjer och standarder inom fastighetsförvaltningsområdet. Grunderna inom fastighetsrätt och regler kring hyresrätter och bostadsrätter. Förutsättningar för fastighetsförvaltning; byggnaders tekniska egenskaper och karaktärsdrag ur ett förvaltningsperspektiv, juridiska och ekonomiska aspekter samt statusbedömningens planering, genomförande och uppföljande moment. Hållbarhetsaspekter för underhåll och förvaltning av befintlig bebyggelse. En del av kursen består av ett större projektarbete där studenten arbetar med att ta fram underlag för och utarbetar en plan för förvaltning och underhåll av en byggnad.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops, studiebesök samt ett större projektarbete. Handledning

ges inom ramen för kursen. Studiebesök och seminarier är obligatoriska.

Examination

Aktivt deltagande vid studiebesök och seminarier (2 hp), inlämningsuppgifter (3 hp) skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgift (5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.