Kursplan för Uppsatsförberedande fördjupningskurs - idé- och lärdomshistoria

Theory and Method - History of Science and Ideas

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LH222
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Idé- och lärdomshistoria A1N, System i teknik och samhälle A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 20, 2010
 • Behörighet: 120 hp inom Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle, inklusive Teknik- och vetenskapsstudier - historia.
 • Ansvarig institution: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:


 • formulera vetenskapliga problemställningar, särskilt inom fältet idé-, vetenskaps- eller teknikhistoria.

 • reflektera över hur problemformulering, metodval och materialtillgång som steg i forskningsarbetet inverkar på varandra och på en undersöknings resultat och slutsatser.

 • redogöra för huvudinnehåll och tillvägagångssätt i vetenskapliga texter med kvantitativa inslag samt reflektera över hur kvantitativ metod kan användas i egna undersökningar.

 • redogöra för huvudinnehåll och tillvägagångssätt i vetenskapliga texter med kvalitativa inslag samt reflektera över hur kvalitativ metod kan användas i egna undersökningar.

 • författa och försvara en synopsis för en tänkt uppsats inom fältet idé-, vetenskaps- eller teknikhistoria.

Innehåll

Kursen behandlar problemformulering, teorianvändning samt tolkning av källmaterial och tidigare forskning. Detta görs genom att diskutera olika förklaringsmodeller samt olika varianter av forskningsdesign.
Kursen omfattar tillämpande övningar i kvantitativ och kvalitativ metod.
Kursen omfattar också ämnesspecifik fördjupning. Centralt för inlärningen är författande av synopsis som skall kunna användas under kommande uppsatskurs.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier. Deltagande på seminarier är obligatoriskt.

Examination

Kursen examineras genom aktivt seminariedeltagande, skriftliga och muntliga uppgifter i anslutning till seminarier samt genom författande och försvarande av en synopsis.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.