Kursplan för Stora sociotekniska system

Large Technological Systems

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LH241
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Idé- och lärdomshistoria G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 12, 2007
 • Behörighet: Ett års studier på civilingenjörsprogram, eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Mål

Efter godkänd kurs skall den studerande
* ha fått en inblick i de stora tekniska systemens historiska framväxt med fokus på Västeuropa (Sverige) och USA
* ha en förmåga att hantera de centrala begreppen inom teoribildning LTS (Large Technological Systems) och kunna använda dem vid självständig kritisk analys
* ha en förståelse för sambanden mellan stora sociotekniska system och politik, det vill säga hur man under olika perioder och på olika platser har hanterat de storskaliga förändringar i människors livsmiljö, som etablerandet av stora tekniska system inneburit, samt hur olika grupper av aktörer strävat efter att påverka systemens utformning
* ha förståelse för att tekniska system formges med tanke på vissa användargrupper, och att de därmed även kan ha en exkluderande karaktär mot vissa samhällsgrupper
* ha uppövat sin förmåga till skriftlig och muntlig framställning samt vetenskaplig opposition

Innehåll

I kursen studeras teoribildningens termer och begrepp. Stora sociotekniska system studeras ur olika perspektiv; i synnerhet studeras deras historiska framväxt och forskningen kring dem. Frågor om demokrati, miljö, genus, klass och etnicitet i förhållande till stora sociotekniska system tas även upp. Slutligen behandlas ingenjörernas roll i de stora tekniska systemens framväxt och förvaltande.

Undervisning

Huvudsakligen textseminarier.

Examination

Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid textseminarier, individuella PM, samt PM-opposition.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.