Kursplan för Idé- och vetenskapshistoria distans

History of Science and Ideas

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LH260
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Idé- och lärdomshistoria G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 20, 2007
 • Behörighet: 40 p/60 hp inom civilingenjörsprogram eller motsvarande
 • Ansvarig institution: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande
- att ha tillägnat sig kunskaper om huvuddragen i den västerländska idéhistorien med särskild betoning på naturvetenskapens utveckling
- att ha fått grundläggande insikter i informationsteknologiska innovationer och deras inverkan på kunskapshanteringen genom Västerlandets historia
- att kunna redogöra översiktligt för matematikens historia och dess betydelse för datavetenskapens framväxt
- att ha uppövat sin förmåga till skriftlig och muntlig framställning

Innehåll

Kursen består av tre delar:
• En översikt över 2000 års tänkande i Västerlandet med betoning på vetenskapernas historia
• En studie av hur informationsteknologiska innovationer och framväxten av nya media påverkat idéspridning och kunskapshantering under historiens lopp. Utgångspunkten tas i den digitala revolutionen och de nya perspektiv som denna öppnar. Några av de teman som behandlas är övergången från talspråk till skriftspråk, bibliotekets uppkomst, kyrkans och klostrens roll som kulturförmedlare, textsidans strukturering, uppfinningen av boktryckarkonsten, masskommunikationens uppkomst, datamediets och Internets utveckling samt fenomenet hypertext
• En översikt över matematikens historia med särskild tonvikt på 1800- och 1900-talen, utvecklingen av räknehjälpmedel och datorernas intåg

Undervisning

Undervisningen är nätbaserad och bygger på en problem- och dialogorienterad pedagogik som sätter den enskilde studerandes interaktion med lärare och medstudenter i fokus. Till detta kommer traditionella och obligatoriska metodövningar samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Examination

Examination sker i form av skriftliga inlämningsuppgifter samt muntliga redovisningar i chattform.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.