Kursplan för Idé- och vetenskapshistoria distans

History of Science and Ideas

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LH260
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Idé- och lärdomshistoria G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2007
 • Behörighet:

  40 p/60 hp inom civilingenjörsprogram eller motsvarande

 • Ansvarig institution: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande

- att ha tillägnat sig kunskaper om huvuddragen i den västerländska idéhistorien med särskild betoning på naturvetenskapens utveckling

- att ha fått grundläggande insikter i informationsteknologiska innovationer och deras inverkan på kunskapshanteringen genom Västerlandets historia

- att kunna redogöra översiktligt för matematikens historia och dess betydelse för datavetenskapens framväxt

- att ha uppövat sin förmåga till skriftlig och muntlig framställning

Innehåll

Kursen består av tre delar:

- En översikt över 2000 års tänkande i Västerlandet med betoning på vetenskapernas historia

- En studie av hur informationsteknologiska innovationer och framväxten av nya media påverkat idéspridning och kunskapshantering under historiens lopp. Utgångspunkten tas i den digitala revolutionen och de nya perspektiv som denna öppnar. Några av de teman som behandlas är övergången från talspråk till skriftspråk, bibliotekets uppkomst, kyrkans och klostrens roll som kulturförmedlare, textsidans strukturering, uppfinningen av boktryckarkonsten, masskommunikationens uppkomst, datamediets och Internets utveckling samt fenomenet hypertext

- En översikt över matematikens historia med särskild tonvikt på 1800- och 1900-talen, utvecklingen av räknehjälpmedel och datorernas intåg

Undervisning

Undervisningen är nätbaserad och bygger på en problem- och dialogorienterad pedagogik som sätter den enskilde studerandes interaktion med lärare och medstudenter i fokus. Till detta kommer traditionella och obligatoriska metodövningar samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Examination

Examination sker i form av skriftliga inlämningsuppgifter samt muntliga redovisningar i chattform.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.