Kursplan för Syntaktisk analys i språkteknologi

Syntactic Analysis in Language Technology

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LN455
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Språkteknologi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-03-16
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2012
 • Behörighet:

  Minst 30 hp språkteknologi

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom termin 3 på språkteknologiprogrammet och som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

 1. redogöra för parsningsproblemet i relation till frasstrukturgrammatik och dependensgrammatik;
 2. förklara arbetssättet hos åtminstone två metoder för automatisk syntaktisk analys: en för frasstrukturanalys (t.ex. chartparsning) och en för dependensanalys (t.ex. transitionsbaserad dependensparsning);
 3. redogöra för statistiska metoder för syntaktisk disambiguering;
 4. tillämpa existerande system som använder dessa metoder på realistisk data och utvärdera dem med avseende på korrekthet och effektivitet;
 5. själv implementera en central komponent av åtminstone en metod för syntaktisk analys i ett lämpligt programmeringsspråk.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till metoder och algoritmer för automatisk syntaktisk analys och förmedlar färdigheter som är nödvändiga för att tillämpa och implementera praktiska system baserande på dessa metoder. Kursen behandlar både frasstrukturanalys och dependensanalys.

Undervisning

Undervisningen sker i form av lektioner och laborationer under handledning.

Examination

Kunskapskontroll sker genom muntligt och/eller skriftligt redovisade laborativa uppgifter och/eller skriftliga prov. Läraren kan som del av examinationen kräva obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid undervisningsmoment. Formerna för examination meddelas skriftligen av kursansvarig vid kursens start.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Jurafsky, Dan; Martin, James H. Speech and language processing : an introduction to natural language processing, computational linguistics and speech recognition

  2. ed.: Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education International/Prentice Hall, cop. 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kübler, Sandra; McDonald, Ryan; Nivre, Joakim Dependency parsing

  San Rafael, Calif.: Morgan & Claypool, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk