Kursplan för Svenska för utländska studerande A

Swedish for Foreign Students A

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS165
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-04-08
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-03-13
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2015
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998-06-03 och senast ändrad med engelsk översättning 2015-03-13.

Mål

Utbildningen syftar till att ge ökad färdighet i muntlig och skriftlig behandling av svenska språket. Den ska även ge fördjupade kunskaper om svenskans struktur samt kännedom om språkliga varianters funktion i olika situationer. Kursen ska vidare ge vana att läsa längre skönlitterära och facklitterära verk på svenska.

Delkurs 1. Muntlig språkfärdighet 7,5 hp

Efter genomgången kurs ska studenten

 • ha tillägnat sig en för denna nivå god färdighet i att uppfatta, förstå och kunna återge talad svenska i olika situationer
 • ha ett adekvat aktivt och passivt ordförråd
 • kunna tala svenska utan störande brytning och med ett grammatiskt tillfredsställande språk
 • kunna tillämpa viss presentationsteknik
 • kunna förbereda, strukturera och framföra olika typer av muntliga presentationer
 • kunna använda adekvata hjälpmedel vid presentationer.

Delkurs 2. Det svenska språkets struktur 7,5 hp

Efter genomgången kurs ska studenten

 • kunna identifiera och applicera grundläggande grammatisk terminologi
 • kunna tillämpa grammatiska regler i fri och styrd produktion
 • kunna redogöra för och reflektera över huvuddragen i svenskans syntaktiska och morfologiska struktur
 • kunna redogöra för grundläggande semantisk terminologi
 • ha ett adekvat aktivt och passivt ordförråd.

Delkurs 3. Skriftlig språkfärdighet 7,5 hp

Efter genomgången kurs ska studenten

 • kunna använda lämpliga skrivhandledningar, ordböcker, grammatikor och andra hjälpmedel
 • känna till och tillämpa de vanligaste svenska skrivreglerna
 • kunna skriva med ett grammatiskt tillfredsställande språk
 • kunna utforma texter av olika karaktär
 • kunna planera sitt skrivande, dvs. samla material, sortera, utforma och bearbeta enligt skrivprocessen
 • kunna anpassa stilen efter sammanhanget
 • ha ett adekvat aktivt och passivt ordförråd.

Delkurs 4. Stilvariationer i tal och skrift 7,5 hp

Efter genomgången kurs ska studenten

 • kunna identifiera och beskriva svenskans variation i olika kontexter med användning av adekvat terminologi
 • kunna analysera texter representerande olika genrer
 • kunna redovisa och diskutera en viss mängd läst svensk skönlitteratur och facklitteratur
 • ha ett adekvat aktivt och passivt ordförråd.

Innehåll

Kursen består av fyra obligatoriska delkurser: Muntlig språkfärdighet, Det svenska språkets struktur, Skriftlig språkfärdighet och Stilvariationer i tal och skrift.

Delkurs 1. Muntlig språkfärdighet 7.5 hp
Delkurs 2. Det svenska språkets struktur 7.5 hp
Delkurs 3. Skriftlig språkfärdighet 7.5 hp
Delkurs 4. Stilvariationer i tal och skrift 7.5 hp

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och gruppövningar (delvis i lärostudio). Obligatoriska moment förekommer.

Examination

För godkänt resultat krävs godkända obligatoriska inlämningsuppgifter under delkursernas gång samt godkänt resultat på skriftligt prov vid slutet av varje delkurs samt godkänt resultat på muntligt prov i delkursen Muntlig språkfärdighet. För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.

Betygsskala: Väl godkänd, Godkänd, Underkänd.

För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst tre delkurser.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1. Muntlig språkfärdighet 7,5 hp

 • Larsson, Lennart Hellsing, Lennart Skepp ohoj! : övningsmaterial i svenskt uttal

  Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Strömquist, Siv Konsten att tala och skriva

  5., [omarb.] uppl.: Malmö: Gleerup, 2014

  Läses enligt anvisningar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Övningsmaterial kring speciella problem.

Delkurs 2. Det svenska språkets struktur 7,5 hp

 • Bolander, Maria Funktionell svensk grammatik.

  2. uppl.: Stockholm: Liber, 2005

  S. 30-44.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Språkriktighetsboken

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2005

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thorell, Olof Att bilda ord. Bilda ord

  2. uppl.: Stockholm: Skriptor/Almqvist & Wiksell, 1993

  Finns att köpa på expeditionen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thorell, Olof Att bilda ord. Bilda ord : [övningsbok].

  2. uppl. / 3. [tr.]: Stockholm: Skriptor/Almqvist & Wiksell, 1993

  Finns att köpa på expeditionen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wijk-Andersson, Elsie Larsson, Lennart Ny grammatik : det svenska språkets struktur : med övningar

  Ny utg. /b bearbetning: Lennart Larsson: Stockholm: Hallgren & Fallgren, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Övningsmaterial kring speciella problem.

Referenslitteratur

Delkurs 3. Skriftlig språkfärdighet 7,5 hp

 • Larsson, Lennart; m.fl., Skriftlig språkfärdighet för utländska studerande

  Institutionen för nordiska språk, 2003

  Obligatorisk

 • Strömquist, Siv Konsten att tala och skriva

  5., [omarb.] uppl.: Malmö: Gleerup, 2014

  Läses enligt anvisningar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svenska skrivregler

  3., [utök.] utg.: Stockholm: Liber, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ordböcker

 • Garlén, Claes; Svenska språknämnden, Svenska språknämndens uttalsordbok : [67 000 ord i svenskan och deras uttal].

  1. uppl.: Stockholm: Svenska språknämnden, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Malmström, Sten; Györki, Iréne; Sjögren, Peter A. Bonniers svenska ordbok : [modern svensk standardordbok, nya ord, främmande ord, facktermer, fraser och uttryck].

  8., rev. uppl. [sic]: Stockholm: Bonnier, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Moberg, Lena; Svenska språknämnden, Nyordsboken : med 2000 nya ord in i 2000-talet.

  1. uppl.: Stockholm: Svenska språknämnden, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nationalencyklopedins ordbok

  Höganäs: Bra böcker, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svenska språknämnden, Nyord i svenskan från 40-tal till 80-tal

  Solna: Esselte studium, cop. 1986

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ordbok över svenska språket

  Lund: Gleerupska univ.-bokh. [distributör], 1893-

  Se bibliotekets söktjänst

 • Blomqvist, Hans; Swedenborg, Lillemor Ord för ord : [Norstedts svenska synonymordbok]

  4. uppl. / 4. tr.: Stockholm: Norstedts ordbok, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svenska akademiens ordlista över svenska språket

  13. uppl.: Stockholm: Svenska akademien : b Norstedts akademiska förlag [distributör], 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Abelin, Åsa; Allén, Sture; Göteborgs universitet. Institutionen för språkvetenskaplig databehandling, Svensk ordbok [100.000 ord och fraser]

  3., rev. uppl.: Stockholm: Norstedts ordbok, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svenska språknämnden, Svenskt språkbruk : ordbok över konstruktioner och fraser.

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts ordbok, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

Referenslitteratur

 • Wijk-Andersson, Elsie En svensk minigrammatik.

  8., omarb. uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 1993

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wijk-Andersson, Elsie Larsson, Lennart Ny grammatik : det svenska språkets struktur : med övningar

  Ny utg. /b bearbetning: Lennart Larsson: Stockholm: Hallgren & Fallgren, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 4. Stilvariationer i tal och skrift 7,5 hp

 • Aronsson, Lillemor; m.fl., Stilvariationer i tal och skrift för utländska studerande

  Institutionen för nordiska språk, 2004

  Tillgänglig via lärare.

  Obligatorisk

Övningsmaterial kring speciella problem.

Texter

Ca 1200 normalsidor text av olika slag läses: romaner, noveller, dramatik, lyrik och facktext. En del av litteraturen läses gemensamt, en del väljs från lista med litteraturförslag.