Kursplan för Ryska för Rysslandsexperter 1, specialisering

Russian in Professional Contexts 1, Specialisation

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RY043
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Ryska som fackspråk A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-02-06
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Filosofie kandidatexamen i ryska eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogrammet i Rysslands- och Eurasienstudier.

Mål

Kursen utvecklar den språkliga kompetensen och flexibiliteten hos studenten och dennes förutsättningar att uppfatta och bemästra skillnader i formellt och informellt språk i tal och skrift. Studenten får kunskap om det aktuella ryska medielandskapet och den officiella mediediskursen, tränas i att skriva kortare argumenterande texter på ryska samt analytiska rapporter på svenska eller engelska. Efter avslutad kurs ska studenten uppvisa färdigheter motsvarande B2 enligt Europarådets Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR). Undervisningen sker företrädesvis på ryska.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • förstå längre tal och argumenterande framställningar, det mesta i nyhets- och multimediala inslag på ryska
 • läsa och förstå artiklar och rapporter om aktuella samhällsfrågor och internationella ämnen författade på avancerad standardryska
 • på svenska eller engelska sammanfatta rapporter om ryska förhållanden på basis av autentiska ryska källor inom givna frågeställningar
 • ha förmåga att kritiskt analysera olika typer av diskurser och kunna identifiera olika retoriska strategier
 • tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till information och källmaterial

Innehåll

Kursen består av två obligatoriska delkurser:

Delkurs 1. Ryska språket i dagens medier, 7, 5 hp

Kursens fokus ligger på hörförståelse då autentiskt audiovisuellt material (film, tv-produktion, videobloggar m.m.) används i större utsträckning. Analys av ryskt multimedialt material av samhällsinriktad och utrikespolitisk karaktär utifrån aktuella identitets- och minnespolitiska kontexter. Studenten tränas i att skriva kortare argumenterande texter på ryska och utvecklar sin analytiska förmåga genom språklig och innehållsmässig granskning av den ryska officiella och inofficiella diskursen. Examinationen sker genom kontinuerlig bedömning, obligatoriska skriftliga och muntliga presentationer samt ett examinerande slutseminarium.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

 • självständigt kunna inhämta, förstå och analysera innehållet i multimediala ryska källor
 • kunna orientera sig i det aktuella ryska medielandskapet
 • på svenska eller engelska kunna sammanfatta längre texter eller audiovisuellt material av samhällsinriktad och utrikespolitisk karaktär
 • på ryska kunna författa kortare argumenterande texter, referat och recensioner
 • tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till information och källmaterial

Delkurs 2. Ordens makt - maktens ord. Språk och retorik i Ryssland, 7,5 hp

Delkursen syftar till att ge grundläggande insikter i instrumentell språkanvändning i den ryska kontexten och belyser områden som språk och ideologi, sovjetspråkets karaktäristiska drag och utveckling, språkpolitik och språknormering, den postsovjetiska massmediala offentligheten och konsumtionssamhällets retoriska landskap som identitetsformande faktor. Examinationen sker i form av inlämningsuppgifter och en avslutande essä.

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • ha förmåga att kritiskt analysera olika typer av diskurser
 • kunna identifiera olika retoriska strategier
 • kunna använda sig av grundläggande retoriska strategier i tal och skrift.

Undervisning

Obligatoriska seminarier, gruppövningar och självständigt arbete.

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning.

Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 20 hp, vari ska ingå delkurserna 1, 2 och 3.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Samläsning med motsvarande kurs inom Masterprogrammet i ryska språket i internationella relationer, Institutionen för moderna språk.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.