Kursplan för Examensarbete i speldesign

Degree Project in Game Design

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD034
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Speldesign G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-09-11
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-05-26
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet:

  60 hp speldesign med successiv fördjupning och 2hp i kursen "Speldesign 5: Teori och Metod".

 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign och grafik, 180 hp, Kandidatprogram i speldesign och programmering, 180 hp, Kandidatprogram i speldesign och projektledning, 180 hp samt Kandidatprogram i speldesign, 180 hp.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • urskilja och formulera en frågeställning av relevans inom området speldesign,
 • tillämpa grundläggande vetenskapliga teorier och metoder av relevans för examensarbetet,
 • argumentera för och försvara valet av dessa teorier och metoder,
 • självständigt följa och genomföra den plan och synopsis som framtagits under teori och metodkursen, samt
 • presentera och diskutera sitt arbete och dess tekniska, historiska och teoretiska bakgrund i olika kontexter.

Innehåll

Kursen omfattar ett examensarbete som genomförs under handledning. Examensarbetet består av ett i huvudsak vetenskapligt, skriftligt arbete som utifrån för spelforskning relevanta teorier och metoder argumenterar för, eller besvarar en specifik frågeställning. Examensarbetet kan även innehålla framtagandet av artefakter, design, spel, spelkomponenter som på vetenskaplig grund analyseras, utvärderas eller jämförs utifrån metoder och teorier förankrade inom spelforskningsområdet.

Undervisning

Undervisningen består främst av handledning, enskild och/eller i grupp, och genomgångar av studenternas arbeten på seminarier.

Examination

Examinationen omfattar examensarbetet, ventilering av examensarbetet vid seminarium samt opposition på en annan students examensarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar/ersätter kursen Examensarbete i speldesign (TSD713) vid Högskolan på Gotland.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.