Kursplan för Examensarbete i speldesign

Degree Project in Game Design

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD034
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Speldesign G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-09-11
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-10-01
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 02, 2019
 • Behörighet: 60 hp speldesign med successiv fördjupning
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign och grafik, 180 hp, Kandidatprogram i speldesign och programmering, 180 hp, Kandidatprogram i speldesign och projektledning, 180 hp samt Kandidatprogram i speldesign, 180 hp.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • urskilja och formulera en frågeställning av relevans inom området speldesign,
 • tillämpa grundläggande vetenskapliga teorier och metoder av relevans för examensarbetet,
 • argumentera för och försvara valet av dessa teorier och metoder,
 • självständigt följa och genomföra den plan och synopsis som framtagits under teori och metodkursen, samt
 • presentera och diskutera sitt arbete och dess tekniska, historiska och teoretiska bakgrund i olika kontexter.

Innehåll

Kursen omfattar ett examensarbete som genomförs under handledning. Examensarbetet består av ett i huvudsak vetenskapligt, skriftligt arbete som utifrån för spelforskning relevanta teorier och metoder argumenterar för, eller besvarar en specifik frågeställning. Examensarbetet kan även innehålla framtagandet av artefakter, design, spel, spelkomponenter som på vetenskaplig grund analyseras, utvärderas eller jämförs utifrån metoder och teorier förankrade inom spelforskningsområdet.

Undervisning

Examensarbeteskursen genomförs i form av handledning, enskilt och/eller i grupp, och seminariebehandling av studenternas arbeten. Examensarbetet ventileras genom ett oppositionsförfarande i slutet av kursen

Examination

Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Underlag för bedömning utgörs av studentens prestationer under seminarieserien och kvaliteten på de enskilda arbetena, dvs. det färdiga examensarbetet samt opponering på annan students arbete. Studenten presenterar examensarbetet vid ett seminarium. Annan student utses att opponera på arbetet.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar/ersätter kursen Examensarbete i speldesign (TSD713) vid Högskolan på Gotland.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Lankoski, P. & Holopainen, J. (2017) Game Design Research: An Introduction to Theory & Practice. (this is a free download) http://press.etc.cmu.edu/index.php/product/game-design-research/ Ytterliggare kurslitteratur kommer att presenteras i kursportalen. Kurslitteratur kan variera beroende på uppsatsens tema, och fastställs därför av kursansvarig och/eller ansvarig handledare efter samråd med den studerande.

 • Bryman, Alan Quantity and quality in social research

  London: Unwin Hyman, 1988

  Gratis nedladdning

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lankoski, Petri; Björk, Staffan Game research methods : an overview

  2015

  Gratis nedladdning

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lessig, Lawrence Code : Version 2.0

  New York: Basic Books, cop. 2006

  kapitel 1 free nedladdning

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Flyvbjerg, Bent Making social science matter : why social inquiry fails and how it can succeed again

  Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Flanagan, Mary; Nissenbaum, Helen Fay Values at play in digital games

  Cambridge, Massachusetts: MIT Press, cop. 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk