Kursplan för Speldesign 2 - spelutveckling

Game Design 2: Game Development

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD064
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Speldesign G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-02-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2017-11-01
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2018
 • Behörighet: 7,5 hp i speldesign
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign och grafik, 180 hp, Kandidatprogram i speldesign och programmering, 180 hp, Kandidatprogram i speldesign och projektledning, 180 hp samt Kandidatprogram i speldesign, 180 hp

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redovisa grundläggande förståelse och kunskaper rörande produktionsmetodik, d.v.s. planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av ett spelutvecklingsprojekt,
 • tillämpa teoretiska designverktyg så som MDA i produktioner,
 • redovisa och motivera designbeslut, samt
 • uppvisa grundläggande kunskaper inom Agile Scrum som metodik för spelutveckling.

Innehåll

I kursen ingår ett projektarbete i vilket studenterna i grupp producerar ett spel utifrån ett konceptdokument. Studenterna väljer själva ett av de konceptdokument som producerades under kursen Speldesign 1 - Introduktion. Under utvecklingsarbetet skriver studenterna veckorapporter om det egna arbetet.

Kursen innefattar hela projektprocessen från koncept till färdig demo, d.v.s. val av koncept, författande och uppdatering av ett scrum-dokument och av reflekterande veckorapporter över det egna arbetet, kontinuerlig uppföljning och muntlig avrapportering, genomförande, redovisning och utvärdering samt dokumentation av projektet.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier och handledning under projektarbetet.

Examination

Kursen innehåller individuella såväl som gruppbaserade examinationsmoment.
De gruppbaserade examinationsmomenten är: scrum-dokument samt genomförande av projektet.
Det individuella examinationsmomenten är en individuell veckojournal där studenten redovisar sin förståelse av hur scrum fungerar samt hur speltestningarna påverkar utveckling av projektet utöver att redogöra för sina egna insatser i projektet.

Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd krävs dessutom betyget Väl Godkänd på veckojournalen.

PLAGIAT OCH FUSK
Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.