Kursplan för Speldesign 1 - introduktion

Game Design 1: Introduction

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD065
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Speldesign G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-02-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-02-10
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2021
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B (områdesbehörighet A8/8)
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign och grafik, 180 hp, Kandidatprogram i speldesign och programmering, 180 hp, Kandidatprogram i speldesign och projektledning, 180 hp samt Kandidatprogram i speldesign, 180 hp.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • uppvisa en övergripande praktisk och teoretisk förståelse för narrativa strukturer i spel samt för spelmekanismer, spelare och spelartyper,
 • beskriva och tillämpa agila arbetsmetoder,
 • beskriva och tillämpa metoder för att observera och utvärdera kopplingar mellan spelmekanismer och spelupplevelser i enklare spelsystem,
 • kunna uttrycka sig i tal och skrift i kontextorienterade och akademiska sammanhang på engelska,
 • kunna utföra och dokumentera en studie med användning av design och teori.

Innehåll

Kursen börjar med att definiera vad spel är, både ur ett forskningsperspektiv och som kulturuttryck, för att därefter fortsätta med en tillämpning av grundläggande verktyg för systemanalys i syfte att kunna bryta ned och analysera spel som system. Denna metod används därefter även för att bryta ned narrativa strukturer och karaktärsdesign.

Övergripande designprinciper, såsom "form följer funktion", och tillämpning av uttrycksformer inom artistisk design introduceras. I kursen introduceras också det abstrakta designverktyget MDA som används för att kunna analysera och korrelera kopplingen mellan mekanismer och spelupplevelse.

Kursen är indelad i tre projekt. Det inledande projektet är ett grupprojekt där studenterna utvecklar små spelprototyper i grupper. I det andra projektet så arbetar studenterna vidare i grupper, där var och en skall producera ett individuellt, digitalt spel med hjälp av en spelmotor. Det tredje projektet introducerar speltestning som studiemetod. Studenterna utformar en frågeställning och utför därefter en mindre studie i vilken speltestning används för att ge svar på frågeställningen. Studien dokumenteras i en promemoria.

Studenter använder agila produktionsmetoder för att slutföra sina projekt. Därefter reflekterar de över sitt arbete, sitt eget lärande och arbetsprocesser samt hur teorin omsätts i praktiken.

Projekt 1: Prototyping 5 högskolepoäng
Examinerar lärandemål kopplade till spelmekanismer, narrativ, relationen mellan spelmekanismer och spelupplevelser.

Projekt 2: Digital Game 5 högskolepoäng
Examinerar lärandemål i förhållande till agila produktionsmetoder, spelmekanismer, berättarteknik samt korrelationen mellan spelmekanismer och spelupplevelser.

Projekt 3: Playtest and Study 5 högskolepoäng
Examinerar samtliga lärandemål.

Undervisning

Undervisning sker genom lektioner, workshops och seminarier, samt handledning i projektarbeten.

Examination

Examination sker i slutet av varje projekt och genomförs inom ramen för ett seminarium. Det sista projektet examineras även genom en skriven rapport. För modul 1 och modul 2 kan studenten erhålla betygen Underkänd eller Godkänd. För modul 3 kan studenten erhålla betyget Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. För betyget Godkänd behöver studenten minst betyget Godkänd på alla tre modulerna. För betyget Väl Godkänd behöver studenten ha minst betyget Godkänd på alla tre modulerna samt betyget Väl Godkänd på modul 3.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det
angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.