Kursplan för Speldesign 1 - introduktion

Game Design 1: Introduction

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD065
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Speldesign G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-02-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2022-02-09
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign och grafik, 180 hp, Kandidatprogram i speldesign och programmering, 180 hp, Kandidatprogram i speldesign och projektledning, 180 hp samt Kandidatprogram i speldesign, 180 hp.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • Uppvisa en grundläggande praktisk och teoretisk förståelse för narrativa strukturer i spel, spelmekanismer, spelare och olika spelartyper.
 • Beskriva och tillämpa metoder för att observera och utvärdera kopplingar mellan spelmekanismer och spelupplevelser i enklare spelsystem.
 • Kunna uttrycka sig på engelska i tal och skrift i olika sammanhang och akademiska kontexter.
 • Kunna utföra och dokumentera en studie genom användning av design och teori.
 • Uppvisa en förmåga att arbeta i grupp vid design och planering av agila spelprojekt.

Innehåll

I kursen undersöker studenterna de grundläggande principerna för speldesign, spelforskning och spelproduktion. Dessa tre områden utgör grunden för färdigheter som sedan används genom hela utbildningen. Kursen inleds med en serie korta designövningar för att undersöka olika speldesignkoncept inom ramen för teoretiska och kulturella kontexter. Studenterna lär sig tillämpa grundläggande verktyg för systemanalys i syfte att bryta ned och analysera spel som system. Kursen introducerar också intentionalitet inom design och abstrakta designverktyg som används för att analysera och korrelera sambanden mellan mekanismer och spelupplevelser.

 

Kursen är indelad i två moduler. Studenterna reflekterar över sitt arbete, det egna lärandet, de arbetsprocesser som används och på vilket sätt teorin omsätts i praktiken.

 

Modul 1: Prototyping, speltestning och studie, 7.5 hp

I det första projektet utvecklar studenterna, genom grupparbete, fysiska prototyper och får till uppgift att formulera en forskningsfråga. Genom att använda speltestning ska de sedan presentera en mindre studie. Studien dokumenteras som en kort forskningsrapport.

 

Modul 2: Digitala spel, 7.5 hp

I det andra projektet ska studenterna, genom grupparbete, designa ett antal digitala spel, som sedan utvecklas individuellt med hjälp av en spelmotor. Studenterna använder agila produktionsmetoder för att genomföra sina projekt.

Undervisning

Undervisning sker genom lektioner, workshops och seminarier, samt handledning i projektarbeten.

Examination

Examination sker i slutet av varje modul. Den första modulen examineras genom en skriftlig rapport och journaler. Den andra modulen examineras genom en bedömning av ett digitalt spel och skriftliga journaler.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.