Kursplan för Speldesign 4 - serious games design

Game Design 4: Serious Games Design

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD067
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Speldesign G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-11-01
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-03-28
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 31, 2018
 • Behörighet: Speldesign 3 - systemdesign, 7,5 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen är del av programmen Kandidatprogram i Speldesign, 180 hp. Kandidatprogram i Speldesign och Programmering, 180 hp. Kandidatprogram i Speldesign och Grafik 180 hp.samt Kandidatprogram i Spedesign och Projektledning180 hp. 

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • visa en förståelse för Systems Thinking
 • visa en förmåga att applicera vanliga speldesigntekniker för nyttoändamål
 • visa en förmåga att diskutera med ämnesexperter utanför ämnet speldesign, samt
 • visa på en förmåga att utveckla en prototyp för ett spel med nyttoändamål

Innehåll

Kursen lär ut applikationen av speldesignteori i utvecklingen av spel och spelliknande upplevelser med nyttoändamål. Kursen bygger på teori och praktik från tidigare kurser, vilket innebär att undervisningen förutsätter en förståelse för- samt förmåga att använda Mechanics, Dynamics and Aesthetics-ramverket, AARRR- ramverket samt hur Ludemes kan användas för att effektivt modellera spelsystem.

Kursen introducerar den praktiska modelleringen av system tagna ur verkligheten, vilket kräver abstraktion.Studenterna får lära sig att identifiera system vilka är lämpliga för spel, samt att identifiera system som kan omvandlas till spelsystem vilka har en inverkan på hur ett spel engagerar och återkopplar information till spelaren. Kursen utforskar James Paul Gee’s teori om domänkunnighet och semiotik, genom att betrakta studentens egen förståelse för speldesign som en expertkunskap i sig självt. Detta för att främja studentens egen förmåga att identifiera expertdomäner inom andra områden, vilka i sin tur kan analyseras och översättas.
Kursen lär också ut fundamentala principer bakom applikationen av agila produktionsmetoder såsom Scrum, Lean och Kanban för att visa på hur transparent, testbar utveckling är relevant för utveckling av nyttospel.

Med en grundläggande förståelse för ovan nämnda koncept introduceras studenterna för stakeholders och ämnesexperter från andra ämnesområden än Speldesign, vilka presenterar problem. Problemen skall studenterna bearbeta genom att utveckla spelkoncept vilka på något sätt hanterar eller bearbetar problematiken, varpå studenterna presenterar sina förslag för ämnesexperterna. Slutuppgiften i kursen är utvecklingen av en prototyp för ett spel med nyttoändamål, inom ett ämnesområde utanför speldesign, som studenterna själva valt.

Undervisning

Undervisning sker genom lektioner samt praktiska övningar.

Examination

För betyget Godkänt krävs att studenten har minst betyget Godkänt på samtliga examinerande uppgifter. För betyget Väl Godkänt krävs att studenten har minst betyget Väl Godkänt på presentationen av sin analysstudie.
 
Workshop
Studenternas förmåga att applicera Systems Thinking och speldesigntekniker på andra ämnesområden, samt sin förmåga att diskutera med ämnesexperter från andra ämnesområden, genom workshops där de i möten med ämnesexperter applicerar existerande speldesignteori för att visualisera och lösa problem.
 
Studieanalys
Studenternas förmåga att applicera speldesigntekniker och Systems Thinking på andra ämnesområden utvärderas genom ett seminarie där de individuellt presenterar en studie vilken de analyserat utifrån ett speldesignperspektiv, samt diskuterar hur speldesign generellt kan appliceras på det valda området.
 
Prototyp
I kursens sista uppgift, som utförs i grupp, utvärderas studentens förmåga att applicera Systems Thinking och speldesigntekniker på andra ämnesområden, samt deras förmåga att utveckla en prototyp för ett spel med nyttoändamål. Detta görs genom att studenterna självständigt och under handledning, utvecklar en spelprototyp med ett nyttoändamål.
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.


PLAGIAT OCH FUSK
Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan tillgodoräknas i examen.
 

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.