Kursplan för Spelproduktion 2 - vertical slice

Game Production 2: Vertical Slice

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD068
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Speldesign G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2017-11-01
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2018
 • Behörighet: 30 hp i speldesign
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen är del av programmen Kandidatprogram i Speldesign, Kandidatprogram i Speldesign och Programmering, Kandidatprogram i Speldesign och Grafik samt Kandidatprogram i Speldesign och Projektledning.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • Beskriva hur spelutvecklingsprocessen och dess förutsättningar påverkar speldesignen,
 • analysera designdokumentation både genom att tillämpa riskanalys för spelproduktion och speldesignteorier,
 • tillämpa agila metoder för spelutveckling för att skapa veckoplaner,
 • kommunicera ett spelkoncept under utveckling, och
 • som del av en grupp, tillämpa kunskaper och färdigheter i produktionen av ett mindre spel som baseras på ett designdokument.

Innehåll

Kursen omfattar ett spelutvecklingsprojekt som genomförs i grupp och under handledning. Studenterna bildar själva grupper, planerar och utvecklar ett mindre spel. Under kursens första vecka utarbetar studenterna ett utkast till spelets design, en projektplan och en teknisk riskanalys som ska visa att projektet är möjligt att utföra inom ramen för kursen. Dessa måste godkännas av handledaren.

Produktionen planeras med hjälp av agila metoder. Studentgrupperna träffar handledare varje vecka under hela utvecklingsprocessen. Dessa handledningsmöten fokuserar på hur projektet framskrider.

Varje student bidrar till spelutvecklingen med sin individuella expertis utifrån den veckoplanering som gruppen gemensamt har skapat. Projektet avslutas med muntlig presentation som görs gruppvis och belyser spelets unika aspekter och avsedda kvaliteter. Möjlighet ges att visa upp det spel som produceras vid en spelkonferens.

Undervisning

Spelutvecklingen görs av studentgrupper enligt den planering de själva utformat och som först godkänts av kursansvarig lärare. Grupperna deltar i obligatoriska lärarledda handledningsmöten varje vecka.

Examination

Som betyg på kursen används något av uttrycken Godkänd (G) eller Underkänd (U). Bedömning sker kontinuerligt under kursens gång. Underlag för bedömning utgörs av studentens förmåga att tillämpa agila metoder i planeringen av ett spelprojekt, analysera ett spels design, bedöma projektrelaterade risker samt beskriva hur utvecklingsprocessen påverkar design av spel. Dessa förmågor samt de kunskaper och färdigheter som uppvisats i skapandet av spelet bedöms i de veckovisa mötena.

Genom en muntlig presentation visar studenterna sina färdigheter i att kommunicera en spelidé.


PLAGIAT OCH FUSK
Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan tillgodoräknas i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar/ersätter Stort spelprojekt (5SD037) Stort spelprojekt (TSD712 vid Högskolan på Gotland).

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.