Kursplan för Speldesign 5 - teori och metod

Game Design 5: Theory and Method

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD069
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Speldesign G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-10-01
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2019
 • Behörighet: 60 hp speldesign med successiv fördjupning
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign och grafik, 180 hp, Kandidatprogram i speldesign och programmering, 180 hp, Kandidatprogram i speldesign och projektledning, 180 hp samt Kandidatprogram i speldesign, 180 hp.

Mål

Efter avklarad kurs ska studenterna kunna:

 • formulera en för akademiskt arbete relevant forskningsfråga som också kan besvaras inom en given tidsram,
 • identifiera relevanta ämnen som kan knytas an till pågående forskning,
 • presentera sin forskning för allmänheten på ett begripligt och pedagogiskt sätt,
 • diskutera och kritiskt förhålla sig till teorier och metoder,
 • diskutera etiska frågeställningar på ett reflekterande sätt,
 • samla in och analysera relevanta data, samt
 • presentera en realistisk plan för att göra ett bidrag till spelforskningen.

Innehåll

Under kursens gång lär sig studenterna att identifiera relevanta forskningsämnen inom spelforskning, att söka i akademisk litteratur och att arbeta med akademiska teorier. Kursen introducerar studenterna till vetenskapsfilosofi och grundläggande epistemologiska frågor. Kursen redogör också för olika former av datainsamling inklusive kvalitativ och kvantitativ dataanalys, både från ett praktiskt perspektiv och i relation till vilka forskningsfrågor som kan besvaras med dessa data. Kursen behandlar även forskningsetiska frågor och fördjupar studenternas kunskaper i akademiskt skrivande.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, workshops och grupparbeten. Seminarier, grupparbeten och moment med feedback till andra studenter är obligatoriska.

Examination

Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
Studenterna examineras genom tre seminarier där varje seminarium utvärderar en iteration av studenternas arbete med en synopsis för ett examensarbete: ett första seminarium där studenterna presenterar ett teoretiskt ramverk för en studie som syftar till att lösa ett vetenskapligt problem, ett andra seminarium där studenterna lägger fram en synopsis (innehållande forskningsfråga, teoretiskt ramverk, metod och hur man ska komma åt de relevanta data som behövs) och ett tredje seminarium där studenterna presenterar sin slutgiltiga synopsis.

Underlag för betygsättning är studenternas prestationer under seminarieserien. De första två seminarierna ger vardera 1 hp och betygsätts på skalan U/G och det sista seminariet ger 5,5 hp och betygsätts på skalan U/G/V. Slutbetyget avgörs av betyget på det sista seminariet.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det
angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kurser överlappar/ersätter kursen Teori och metod inom speldesign (5SD057)

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Se engelsk text. Ytterliggare litteratur kan tilldelas under kursens gång och kommer då att finnas tillgänglig via kursportalen. Den förväntade lästakten är 20 till 50 sidor per vecka.

 • Bryman, Alan Quantity and quality in social research

  London: Unwin Hyman, 1988

  free download

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lankoski, Petri; Björk, Staffan Game research methods : an overview

  Johanneshov: MTM, 2016

  free download

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lessig, Lawrence Code : Version 2.0

  New York: Basic Books, cop. 2006

  Chapter 1 (this is a free download)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Flanagan, Mary; Nissenbaum, Helen Fay Values at play in digital games

  Cambridge, Massachusetts: MIT Press, cop. 2014

  Elektronisk resurs available

  Se bibliotekets söktjänst

 • Flyvbjerg, Bent Making social science matter : why social inquiry fails and how it can succeed again

  Cambridge: Cambridge University Press, 2001

  Elektronisk resurs available

  Se bibliotekets söktjänst