Kursplan för Speldesign 5 - teori och metod

Game Design 5: Theory and Method

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD069
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Speldesign G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-10-01
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-05-26
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet:

  60 hp speldesign med successiv fördjupning

 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign och grafik, 180 hp, Kandidatprogram i speldesign och programmering, 180 hp, Kandidatprogram i speldesign och projektledning, 180 hp samt Kandidatprogram i speldesign, 180 hp.

Mål

Efter avklarad kurs ska studenterna kunna:

 • Formulera en för akademiskt arbete adekvat forskningsfråga som också kan besvaras inom en given tidsram.
 • Identifiera relevanta ämnen som kan relateras till pågående forskning.
 • Presentera sin forskning för allmänheten på ett begripligt och pedagogiskt sätt.
 • Diskutera och kritiskt förhålla sig till teorier och metoder.
 • Diskutera etiska frågeställningar på ett reflekterande sätt.
 • Samla in och analysera relevanta data.
 • Presentera en realistisk plan för att göra ett bidrag till spelforskningen.

Innehåll

Under kursens gång lär sig studenterna att identifiera relevanta forskningsämnen inom spelforskning, att söka i akademisk litteratur och att arbeta med akademiska teorier. Kursen introducerar studenterna till vetenskapsfilosofi och grundläggande epistemologiska frågor. Kursen redogör också för olika former av datainsamling inklusive kvalitativ och kvantitativ dataanalys, både från ett praktiskt perspektiv och i relation till sådana forskningsfrågor som kan besvaras med dessa data. Kursen behandlar även forskningsetiska frågor och fördjupar studenternas kunskaper i akademiskt skrivande.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, workshops och grupparbeten. Seminarier, grupparbeten och moment med feedback till andra studenter är obligatoriska.

Examination

Studenterna examineras genom tre seminarier där varje seminarium utvärderar en iteration av studenternas arbete med en synopsis för ett examensarbete: ett första seminarium där studenterna presenterar ett teoretiskt ramverk för en studie som syftar till att lösa ett vetenskapligt problem, ett andra seminarium där studenterna lägger fram en synopsis (innehållande forskningsfråga, teoretiskt ramverk, metod och hur man ska komma åt de relevanta data som behövs) och ett tredje seminarium där studenterna presenterar sin slutgiltiga synopsis. 

Underlag för betygsättning är studenternas prestationer under seminarieserien. Modul 1 och 2 ger 1 hp vardera och modul 3 ger 5,5 hp. Slutbetyget avgörs av betyget på det sista seminariet.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

Övriga föreskrifter

Kurser överlappar/ersätter kursen Teori och metod inom speldesign (5SD057)

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.