Kursplan för Speldesign 6 - experimentell speldesign

Game Design 6: Experimental Game Design

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD070
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Speldesign G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-10-31
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2019
 • Behörighet: 60 hp speldesign med successiv fördjupning
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign och grafik, 180 hp, Kandidatprogram i speldesign och programmering, 180 hp, Kandidatprogram i speldesign och projektledning, 180 hp samt Kandidatprogram i speldesign, 180 hp.

Mål

Efter avklarad kurs ska studenterna kunna:

 • tillämpa 'rapid prototyping'-metoder och -teori för att utveckla spelidéer till testbara prototyper på kort tid,
 • diskutera, utvärdera och reflektera kring sin egen utveckling inom området speldesign,
 • diskutera och utvärdera designen av semiotik och icke-verbal kommunikation i spel, samt
 • tillämpa tekniker för icke-verbal kommunikation i sin design av spelprototyper.

Innehåll

Kursen behandlar 'rapid prototyping' från ett designperspektiv. Studenterna delas in i arbetsgrupper som under kursens gång får ett antal teman där varje tema innehåller en instruktion för skapandet av en begränsad, spelbar, digital prototyp och introduceras genom en föreläsning. Kursen summeras genom en skriven essä och en presentation, där studenterna reflekterar över sin prototyp-process och över hur de utvecklat sin förmåga att snabbt producera spelbara spel under kursens gång. Studenterna ska även diskutera hur icke-verbal kommunikation har använts och skulle kunna användas för att kommunicera med spelaren.

Undervisning

Undervisning sker genom föreläsningar och handledning.

Examination

Examination sker genom att studenterna muntligt presenterar de prototyper som de har utvecklat och skriver en essä. För betyget Godkänd måste studenten kunna presentera sina prototyper och i essän beskriva sin egen utveckling i termer av vad de har lärt sig genom att använda 'rapid prototyping' som metod samt hur de har utvecklat sin förmåga att använda icke-verbal kommunikation. För betyget Väl Godkänt måste studenten kunna reflektera över och diskutera sin egen användning av semiotik i termer av designen av de spelmekanismer samt de audiovisuella element som nyttjats i studentens prototyper. För betyget Väl Godkänt behöver studenten presentera och lämna in essän inom den givna tidsangivelsen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det
angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.