Kursplan för Spelproduktion 1 - arkadspel

Game Production 1: Arcade Games

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD071
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Speldesign G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2019-10-30
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2020
 • Behörighet:

  Speldesign 1 - introduktion, 15 hp

 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign och grafik, 180 hp, Kandidatprogram i speldesign och programmering, 180 hp, Kandidatprogram i speldesign och projektledning, 180 hp samt Kandidatprogram i speldesign, 180 hp.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • förstå och tillämpa produktionsmetodik, dvs. planera, genomföra, dokumentera och utvärdera ett spelutvecklingsprojekt,
 • redovisa förståelse för och kunskap om iterativa processmodeller,
 • designa spel efter unika användargränssnitt,
 • designa spel utifrån spelarnas fysiska positionering och exponering, samt
 • uppvisa grundläggande förståelse för hur man presenterar en spelpitch.

Innehåll

I projektform utvecklar studenterna en fysisk spelkonstruktion som involverar spatial design, interaktivitet och som är framtagen med ett fokus på fysiska användargränsnitt samt spelarens utsatta position i rummet.

Kursen omfattar hela spelutvecklingsprocessen från idé till implementation: förberedande arbete (i form av definition av målgrupp, utvärdering av tekniska begränsningar samt riskanalys), presentation av en elevator pitch, konceptdokumentation, projektplaner, regelbunden monitorering med handledare och avrapportering i enlighet med projektplanen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och handledning under projektet.

Examination

Kursen examineras genom en återblickande projektpresentation samt löpande under kursens gång i form av avrapporerande möten med handledare.

Möjliga betyg i kursen är Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd måste studenten uppnå minst betyget Godkänd på projektpresentationen och på löpande avrapporteringen till handledare.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar helt kursen Speldesign 1- arkadspel med kurskod 5SD063 och får inte tas med i examen tillsammans med denna.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.