Kursplan för Spelproduktion 2 - vertical slice

Game Production 2: Vertical Slice

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD075
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Speldesign G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2021-05-26
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet:

  60hp varav 45hp i speldesign och 15hp i något av ämnena Speldesign, Datavetenskap, Gestaltning i konvergerande medier eller Industriell teknik.

 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen är del av programmen Kandidatprogram i Speldesign, Kandidatprogram i Speldesign och Programmering, Kandidatprogram i Speldesign och Grafik samt Kandidatprogram i Speldesign och Projektledning.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • beskriva hur spelutvecklingsprocessen och dess förutsättningar påverkar speldesignen,
 • utvärdera speldesigndokumentation både genom att tillämpa riskanalys för spelproduktion och speldesignteorier,
 • tillämpa agila metoder för spelutveckling för att skapa veckoplaner,
 • kommunicera ett spelkoncept som är under utveckling, och
 • som del av en grupp, tillämpa kunskaper och färdigheter i produktionen av ett mindre spel som baseras på ett speldesigndokument.

Innehåll

Kursen omfattar ett spelutvecklingsprojekt som genomförs i grupp och under handledning. Studenterna bildar grupper, planerar och utvecklar ett mindre spel. Under kursens första vecka utarbetar studenterna ett utkast till spelets design, med en projektplan och en teknisk riskanalys som ska visa att projektet är möjligt att genomföra inom ramen för kursen. Dessa måste godkännas av handledaren.

Produktionen planeras med hjälp av agila metoder. Studentgrupperna träffar handledare varje vecka under hela utvecklingsprocessen. Dessa handledningsmöten fokuserar på hur projektet framskrider.

Varje student bidrar till spelutvecklingen med sin individuella expertis utifrån den veckoplanering som gruppen gemensamt har skapat. Projektet avslutas med muntlig presentation som görs gruppvis och belyser spelets unika aspekter och avsedda kvaliteter. Därutöver, ges möjlighet att visa upp det spel som producerats vid en spelkonferens.

Undervisning

Spelutvecklingen görs av studentgrupper enligt den planering de själva utformat och som först godkänts av kursansvarig lärare. Grupperna deltar i obligatoriska lärarledda handledningsmöten varje vecka.

Examination

Bedömning sker kontinuerligt under kursens gång. Underlag för bedömning utgörs av studentens förmåga att tillämpa agila metoder i planeringen av ett spelprojekt, analysera ett spels design, bedöma projektrelaterade risker samt beskriva hur utvecklingsprocessen påverkar design av spel. Dessa förmågor samt de kunskaper och färdigheter som uppvisats i skapandet av spelet bedöms i de veckovisa mötena.

Genom en muntlig presentation visar studenterna sina färdigheter i att kommunicera en spelidé.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

 

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar/ersätter Stort spelprojekt (5SD037) Stort spelprojekt (TSD712 vid Högskolan på Gotland) och 5SD068.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.