Kursplan för Programmering med C/C++ 2 - algoritmer, datastrukturer och designmönster

Programming with C/C++ 2: Algorithms, Data Structures and Design Patterns

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD803
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-02-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-03-31
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3c/Matematik D
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign och programmering, 180 hp.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • förklara tidskomplexitet (Big O),
 • analysera prestandan i algoritmer och datastrukturer,
 • använda och implementera grundläggande algoritmer och datastrukturer,
 • förstå konsekvenserna vid val av algoritmer och datastrukturer, samt
 • känna till vanligt förekommande designmönster vid programkonstruktion.

Innehåll

Kursen behandlar grunderna inom och implementation av datastrukturer som listor, stack, kö, hashtabeller och träd samt sorterings- och sökalgoritmer. Kursen tar även upp vanligt förekommande designmönster, till exempel, flugvikt, observatör, tillstånd, abstrakt fabrik eller besökare.

Undervisning

Undervisningsformerna är föreläsningar samt lärarledda övningar och laborationer med obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Examination sker genom löpande inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

 

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS. Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Deitel, Paul J.; Deitel, Harvey M. C++ : how to program

  8th ed., Pearson International ed.: Harlow: Pearson/Prentice Hall, cop. 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gaddis, Tony Starting out with games and graphics in C++

  International ed.: Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education, 2009

  Se bibliotekets söktjänst