Kursplan för Spelprogrammering av realtidsgrafik 1

Real-Time Graphics Programming for Games 1

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD805
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-02-22
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-05-27
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Programmering med C/C++ 1: Introduktion, 5 hp, och Programmering med C/C++ 2: Algoritmer, datastrukturer och designmönster, 5 hp, och Programmering med C/C++ 3: Datorspel i 2D, 5 hp, och Linjär algebra, trigonometri och geometri, 7,5 hp

 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • beskriva den moderna renderingspipelinen,
 • förklara fundamentala termer och koncept inom datorgenererad realtidsgrafik,
 • använda matriser för att transformera geometri,
 • använda programmerbara shaders för att uppnå olika grafiska effekter,
 • använda ett låg-level grafik API som t ex OpenGL.

Innehåll

Kursen innehåller grunderna i programmering av realtidsgrafik med C/C++ samt med hjälp av ett låg-level grafik API som OpenGL eller DirectX. Kursen går igenom den moderna renderingspipelinen och dess olika stadier, transformation av geometriska primitiver, Z-buffern, programmerbara shaders för GPUn (Graphics Processing Unit), rasterisering av polygoner med texturering och sampling, ljussättningsmodeller och vy frustum gallring.

Undervisning

Undervisningsformerna är föreläsningar samt lärarledda övningar och laborationer med obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Examination sker genom en avslutande inlämningsuppgift.

BETYG

Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

PLAGIAT OCH FUSK

Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan tillgodoräknas i examen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.