Kursplan för AI-programmering 1

AI Programming 1

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD806
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-02-22
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-05-27
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Programmering med C/C++ 1: Introduktion, 5 hp, och Programmering med C/C++ 2: Algoritmer, datastrukturer och designmönster, 5 hp, och Programmering med C/C++ 3: Datorspel i 2D, 5 hp

 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • förstå grundläggande problemlösning och kunskapsrepresentations paradigmer inom artificiell intelligens,
 • kan förklara koncept relaterade till AI, till exempel: state machines, behaviour trees, steering, minmax, pruning, pathfinding och goal-oriented action planning (GOAP),
 • implementera AI koncept för att programmera intelligenta agenter som har intern logik (sense, decide, act), samt
 • kommunicera muntligt och skriftligt kring sitt arbete och dess tekniska och teoretiska bakgrund.

Innehåll

Kursen är en introduktion till AI och designprinciper för intelligenta agenter. Studenten introduceras först till grundläggande teorier om AI och dess applikation i spel. Under handledda laborationer får studenten därefter programmera, implementera och undersöka olika aspekter av AI.

Undervisning

Undervisningsformerna är föreläsningar samt lärarledda övningar och laborationer med obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Examination sker genom löpande inlämningsuppgifter.

BETYG

Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

PLAGIAT OCH FUSK Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitterturen består av kostnadsfria online resurser och vetenskapliga artiklar