Kursplan för Programmering med C/C++ 4 - datorspel i 2D

Programming with C/C++ 4: Computer Games in 2D

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD814
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-05-27
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-03-31
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Programmering med C/C++ 1: Introduktion, 5 hp, och Programmering med C/C++ 2: Algoritmer, datastrukturer och designmönster, 5 hp, och Programmering med C/C++ 3: Datorspel i 2D, 5 hp, och Linjär algebra, trigonometri och geometri, 7,5 hp

 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign och programmering, 180 hp.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • förstå och utveckla vanliga system som används i spelmotorer,
 • beskriva hur spelmotorer använder och rekonstruerar externa resurser som bilder, ljud och text för internt bruk,
 • producera och hantera såväl projekt som kodstruktur, samt
 • kunna tillämpa strategier och mönster för minneshantering.

Innehåll

Kursen ser på komponenter som vanligtvis används av spelmotorer som hanterar rendering, kollision, inmatning, m.m. Inom kursen får studenterna utveckla spelmotorkomponenter som kommer användas i 2D-spel.

Undervisning

Undervisningsformerna är föreläsningar samt lärarledda övningar och laborationer med

obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Examination sker genom löpande inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

 

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS. Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.