Kursplan för Projekt och ledarskap

Projects and Leadership

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD950
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-02-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2016-02-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 31, 2016
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B (områdesbehörighet A8/8)
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign och projektledning, 180 hp

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara vad som karaktäriserar ett projekt, inkluderande projektroller, projektmetoder och projektdokumentation,
 • planera, leda, genomföra och dokumentera projekt enligt given projektmodell,
 • identifiera, beskriva och analysera den gruppdynamiska processen på individ- och gruppnivå,
 • beskriva och analysera värdesystem, lärstilar och individuella styrkor,
 • identifiera, beskriva och analysera sin egen roll i projektgruppen samt vad som driver och motiverar individer,
 • redogöra för mångfaldens betydelse i en grupp,
 • beskriva ledarskapets utformning, funktion och betydelse i ett projekt och i en grupp,
 • ge och ta emot konstruktiv feedback,
 • presentera resultat muntligt och skriftligt, samt
 • tillämpa grunder i vetenskapliga metoder och författa en rapport med beaktande av referenshantering och citeringar.

Innehåll

Moment 1: Projektkunskap och projektarbete (8 hp)
Momentet behandlar olika projektmodeller, projektorganisation och olika metoder, hjälpmedel och dokument som används
i projekt. Vidare kommer studenten att bekanta sig med problemdefinition, kravspecifikation, tidplan och mål. I momentet
kommer även studenten att praktiskt arbeta i ett projekt kopplat till programmets ämnesinnehåll. I projektet får studenten
bekanta sig bl.a. med arbetsfördelning, informationssökning, intervjuteknik, dokumentation, olika mötesformer,
mötesteknik, mötesprotokoll, uppföljning, riskanalys, rapportskrivning och presentationsteknik.

Moment 2: Ledarskap i grupper (5 hp)
Momentet behandlar följande områden:

 • Kartläggning av individens värdesystem, styrkor och inlärningsstil samt vad som driver och motiverar individer.
 • Beslutsfattande och ledarskapets olika stilar samt hur det kan påverka/påverkas av projektet/gruppen.
 • Egna och andras handlingsmönster vid konflikt, samt hur en chef eller ledare kan hantera konflikter i organisationen.
 • Hur den egna kommunikationen blir effektivare.
 • Mångfaldens betydelse i en grupp och hur den gruppdynamiska processen påverkar individers beteende.
 • Ledarskap i ett genderperspektiv.

Moment 3: Vetenskap och metod (2 hp)
Momentet ger studenten en introduktion i skrivregler och i vetenskapligt förhållningssätt.

Projektkunskap och projektarbete 8.0 hp

Momentet behandlar olika projektmodeller, projektorganisation och olika metoder, hjälpmedel och dokument som används
i projekt. Vidare kommer studenten att bekanta sig med problemdefinition, kravspecifikation, tidplan och mål. I momentet
kommer även studenten att praktiskt arbeta i ett projekt kopplat till programmets ämnesinnehåll. I projektet får studenten
bekanta sig bl.a. med arbetsfördelning, informationssökning, intervjuteknik, dokumentation, olika mötesformer,
mötesteknik, mötesprotokoll, uppföljning, riskanalys, rapportskrivning och presentationsteknik.

Ledarskap i grupper 5.0 hp

Momentet behandlar följande områden:Kartläggning av individens värdesystem, styrkor och inlärningsstil samt vad som driver och motiverar individer.
Beslutsfattande och ledarskapets olika stilar samt hur det kan påverka/påverkas av projektet/gruppen.
Egna och andras handlingsmönster vid konflikt, samt hur en chef eller ledare kan hantera konflikter i organisationen.
Hur den egna kommunikationen blir effektivare.
Mångfaldens betydelse i en grupp och hur den gruppdynamiska processen påverkar individers beteende.
Ledarskap i ett genderperspektiv.

​Vetenskap och metod 2.0 hp

Momentet ger studenten en introduktion i skrivregler och i vetenskapligt förhållningssätt.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och projekthandledning.

Examination

Moment 1: Skriftliga inlämningsuppgifter (4 hp) samt muntlig och skriftlig presentation av projektuppgiften (4 hp).
Moment 2: Skriftliga inlämningsuppgifter (3 hp) samt aktivt deltagande i seminarier (2 hp).
Moment 3: Skriftlig rapport (2 hp).

PLAGIAT OCH FUSK
Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kurser överlappar kursen, Projekt och ledarskap med kurskod 1TG501.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Tonnquist, Bo Project management

  Fourth edition: Stockholm: Sanoma Utbildning, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jansson, Tomas; Ljung, Lennart Project leadership for individuals and teams

  Edition 1: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Tillkommer ytterligare litteratur om ca 500 sidor