Kursplan för Projektledning med agila metoder

Project Management with Agile Methods

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD951
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-02-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-11-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Minst 7.5 hp från Agil spelutveckling och gruppdynamik
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign och projektledning, 180 hp,

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten ha kunskap och förståelse för att:

 • Förklara och tolka agila projektlednings-metoder och -verktyg.
 • Använda agila projektledningsmetoder, såsom Scrum, för att starta, planera och genomföra speldesignprojekt.
 • Relatera agila projektledningsverktyg till projektimplementationens kontext och miljö.
 • Utvärdera intressenters och andra externa faktorers inverkan på planering och genomförande av agila projekt.
 • Visa en förståelse för avancerad kommunikation och konflikthantering samt visa förståelse för samtliga roller i en spelproduktion.

Innehåll

Genom kursen kommer studenterna agera projektledare över en grupp vilken har i uppgift att genomföra ett projekt som resulterar i produktionen av ett mindre spel. Studenterna behöver för detta ändamål applicera agila metoder och planera samt organisera projektarbetet, vilkete i sig kräver interaktion mellan individerna i gruppen. Interaktionen kommer därmed avkräva att studenterna använder sina förmågor i kommunikation samt olika kommunikationsverktyg.

Studenterna får inledningsvis en speldesigndokumentation som de utvecklar till ett fullskaligt agilt projektförslag, varpå de leder och styr projektet till dess slutförande genom att implementera det agila projektförslaget.

Kursen fokuserar på att förse studenterna med både en förståelse för, och en praktisk erfarenhet av att använda agila projektledningsmodeller och -verktyg. Studenterna kommer får teoretisk utbildning i agila projektledningsmodeller och -verktyg, vilket appliceras i den praktiska projektledningen.

Det agila tillvägagångssättet krävs för att snabbt åstadkomma en funktionell arbetsgrupp. För att lösa konflikter, minimera missförstånd och förbättra gruppens kommunikation får studenterna ta del av kommunikationsverktyg såsom aktivt lyssnande och A-B-C-metoden.

Undervisning

 • Föreläsningar, övningar och uppgifter samt seminarier och workshops.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande I seminarier och diskussioner, en skriftlig uppgift och presentationer av uppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det

angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar kursen Projektledning med agila metoder (1TG502).

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.