Kursplan för Produktutveckling för spel

Product Development for Games

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD952
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-02-22
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-11-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Projektledning med agila metoder, 7,5 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign och projektledning, 180 hp.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Beskriva och tillämpa vanligt förekommande verktyg i innovationsprocessen, i termer av spelrelaterade produkter.
 • Föreslå, motivera och tillämpa metoder för insamlandet av produktrelaterade kundkrav och kundönskemål.
 • Beskriva relevansen av tjänster i relation till produktutveckling.
 • Beskriva olika metoder för insamlandet av resurser och finansiering för att genomföra en projektidé eller starta ett företag.
 • Genomföra grundläggande ekonomiska kalkyler i syfte att optimera produktionen.

Innehåll

 • Produktutvecklingsprocessen, produktplanering, kundkrav, produktspecifikationer, konceptutveckling, val av koncept, innovationsprocesser och innovationsutveckling med fokus på utveckling av spel samt spelifierade ("gamified") varor och tjänster.
 • Verktyg i produkt- och innovationsprocessen såsom kundcentrerad produktutveckling (QFD) och skillnaden mellan tekniska och psykologiska lösningar.
 • Insamling av kundönskemål genom t.ex. kundenkäter och intervjuer.
 • Produktkalkyler och produktionsekonomi samt introduktion till produktionsmetodologi.
 • En genomförbarhetsstudie för bedömning av en produkt- eller service-idé. Skillnader och likheter i produkt- och innovationsutvecklingsarbetet i små och stora spelföretag.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier, workshops, föreläsningar och handledning av projekt, individuellt och i grupp.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier, workshops och genom skriftliga uppgifter och prov.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet har en strikt inställning till fusk och plagiat och disciplinära åtgärder kommer att vidtas mot studenter som misstänks för inblandning i någon form av fusk/plagiat. De disciplinära åtgärderna sker i form av en varning och avstängning under en begränsad period.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.