Kursplan för Produktutveckling för spel

Product Development for Games

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD952
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-02-22
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2017
 • Behörighet: Projektledning med agila metoder, 7,5 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Mål

Efter kursens slut ska studenten kunna:

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för och tillämpa de vanligaste verktygen i innovationsprocessen med utgångspunkt i utveckling av spelrelaterade produkter,
 • föreslå, motivera och tillämpa metoder för att samla in kundkrav och kundönskemål på produkter,
 • beskriva tjänsters betydelse vid produktutveckling,
 • tillämpa verktyg inom service management,
 • redogöra för skillnader mellan produkt- och innovationsutveckling i små respektive stora organisationer, samt
 • genomföra grundläggande ekonomiska kalkyler med syfte att optimera produktionsfaktorer.

Innehåll

Produktutvecklingsprocessen, produktplanering, kundkrav, produktspecifikationer, konceptutveckling, val av koncept, innovationsprocesser och innovationsutveckling med fokus på utveckling av spel samt spelifierade (”gamified”) varor och tjänster.

Verktyg i produkt- och innovationsprocessen såsom kundcentrerad produktutveckling (QFD) och gap-analyser. Insamling av kundönskemål genom t.ex. kundenkäter och intervjuer. Produktkalkyler och produktionsekonomi samt introduktion till produktionssystem och logistik. Skillnader och likheter i produkt- och innovationsutvecklingsarbetet i små och stora spelföretag.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier, workshops och föreläsningar samt eget arbete - både individuellt och i grupp.

Examination

Examination sker genom deltagande i seminarier, workshops och genom inlämning av skriftliga uppgifter.
Som betyg används något av uttrycken Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd. Studenter är begränsade till fem försök för att erhålla Godkänd, samt ett försök för att erhålla Väl Godkänd.

Plagiat och fusk
Uppsala universitet har en strikt inställning till fusk och plagiat och disciplinära åtgärder kommer att vidtas mot studenter som misstänks för inblandning i någon form av fusk/plagiat. De disciplinära åtgärderna sker i form av en varning och avstängning under en begränsad period.

OBS: Endast avslutad kurs kan tillgodoräknas i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2017

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Ben Salem Dynehäll, Mariah; Lärk Ståhlberg, Anna Loopa : a business development method for entrepreneurs : how to turn your business idea into a hit with customers!

  Malmö: Roos & Tegner, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ulwick, Anthony W. What customers want : using outcome-driven innovation to, create breakthrough products and services

  New York: McGraw-Hill, cop. 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Norman, Donald A. The design of everyday things

  Revised and expanded edition.: New York, NY: Basic Books, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • Competing against luck : the story of innovation and customer choice Christensen, Clayton M.; Hall, Taddy; Dillon, Karen; Duncan, David S.

  New York, NY: HarperBusiness, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan