Kursplan för Projektledning med agila metoder 2

Project Management with Agile Methods 2

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD953
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-11-01
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2018
 • Behörighet: Projektledning med agila metoder, 7,5 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen är del av programmen Kandidatprogram i Speldesign och Projektledning

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • Förklara och tolka teorier, principer och verktyg kopplade till produktionsmetoderna Scrum och Lean,
 • relatera de grundläggande mekanismerna i Scrum, samt
 • visa en förståelse för de olika rollerna inom Scrum.

Innehåll

Kursen förutsätter grundläggande kunskap i agila projektledningsmetoder samt speldesigndokumentation. Kursen fokuserar på att förse studenterna med teoretisk förståelse för, samt praktiskt erfarenhet av kärnprinciperna i produktionsmetoden Scrum, vilket inkluderar ‘Lean’-principer, planera-implementera-utvärdera-cykeln och insamling av data från arbetslag som använder Scrum.
Kursen utvärderar produktionsmetodens effekt på produktivitet, arbetsmoral och kvalitet. Studenterna kommer utforska förekommande svårigheter som arbetslag stöter på, nyckelstrategier för att lyckas med projekt, liksom teoring bakom de grundläggande mekanismerna i Scrum; Sprint-planering, sekventiell kontra överlappande utveckling och Scrum-artefakter.

Studenterna antar rollen som Scrum-masters vilka vägleder ett arbetslag som utför ett spelutvecklingsprojekt. Under kursens gång förväntas studenterna applicera de grundläggande mekanismerna i Scrum i sin vägledning av arbetslaget, mer specifikt genom att skapa samt hantera produktens backlog, planera sprintar, hantera sprint-backlogs, burnout charts, task boards och release-planering.
Studenterna får också teoretisk utbildning i de olika auktoriteter och ansvarsområden som de olika rollerna har i Scrum-processen.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och uppgifter samt seminarier och workshops

Examination

Studenterna examineras genom aktivt deltagande i seminarier och diskussioner, skrivna och muntliga uppgifter samt en avslutande essä. Den skrivna, avslutande essän utvärderar studentens förmåga att tolka teorierna, principerna och verktygen kopplade till Scrum och Lean. (1.5 ECTS)

Studentens förmåga att använda Scrum som ett agilt projektledningsverktyg, samt studentens förmåga att förstå de grundläggande mekanismerna i Scrum utvärderas genom följande uppgifter: (6 Credits) Inlämning av dokumentation som beskriver ett projekt med mål att utveckla ett spel, inkluderandes, men ej begränsat till: Burn-out chart, två uppdateringar till denna chart, samt en projektplan nyttjandes relevanta mallar.

Leda och genomföra följande möten:

 • Kick-off-möte
 • Sprintplaneringsmöten
 • Konflikthanteringsmöten
PLAGIAT OCH FUSK
Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan tillgodoräknas i examen.

Övriga föreskrifter

Kursplan är godkänd av instituionen för Institutionen för teknikvetenskaper, Kvalitetsteknik

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.