Kursplan för Projektledning med agila metoder 2

Project Management with Agile Methods 2

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD953
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-11-01
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-11-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2022
 • Behörighet: Projektledning med agila metoder, 7,5 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Kandidatprogram i Speldesign och Projektledning, 180 hp.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • Förklara och tolka teorier, principer och verktyg kopplade till produktionsmetoderna Scrum och Lean.
 • Återberätta de grundläggande mekanismerna i Scrum - Start to Finish.
 • Visa förståelse för de olika rollerna inom Scrum.

Innehåll

Kursen förutsätter grundläggande kunskap i agila projektledningsmetoder samt speldesigndokumentation. Kursen fokuserar på att förse studenterna med teoretisk förståelse för, samt praktiskt erfarenhet av kärnprinciperna i produktionsmetoden Scrum, vilket inkluderar 'Lean'-principer, planera-implementera-utvärdera-cykeln och insamling av data från arbetslag som använder Scrum.
Kursen utvärderar produktionsmetodens effekt på produktivitet, arbetsmoral och kvalitet. Studenterna kommer utforska förekommande svårigheter som arbetslag stöter på, nyckelstrategier för att lyckas med projekt, liksom teoring bakom de grundläggande mekanismerna i Scrum; Sprint-planering, sekventiell kontra överlappande utveckling och Scrum-artefakter.

Studenterna antar rollen som Scrum-masters vilka vägleder ett arbetslag som utför ett spelutvecklingsprojekt. Under kursens gång förväntas studenterna applicera de grundläggande mekanismerna i Scrum i sin vägledning av arbetslaget, mer specifikt genom att skapa samt hantera produktens backlog, planera sprintar, hantera sprint-backlogs, burnout charts, task boards och release-planering. Studenterna får också teoretisk utbildning i de olika auktoriteter och ansvarsområden som de olika rollerna har i Scrum-processen.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och uppgifter samt seminarier och workshops.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och diskussioner, skrivuppgifter och presentationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.
 
Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.