Kursplan för Agil spelutveckling och gruppdynamik

Agile Game Development and Group Dynamics

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD954
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-11-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Kandidatprogram i Speldesign och Projektledning, 180 hp.

Mål

Efter avklarad kurs skall studenten kunna:

 • Förklara vad som kännetecknar agil spelutveckling.
 • Planera, leda, genomföra och dokumentera spelprojekt baserat på agila utvecklingsramverk såsom Scrum.
 • Identifiera, beskriva och analysera den gruppdynamiska processen på individuell nivå och gruppnivå.
 • Uppvisa en förståelse för olika roller i en grupp, inklusive gruppdynamik och ens egen roll, liksom effekten av mångfald bland gruppens medlemmar.
 • Ge och ta emot konstruktiv återkoppling.

Innehåll

Kursen är uppdelad i två moment:

Praktisk tillämpning av Scrum
I momentet studeras ramverket Scrum som ett exempel på agil programvaruutveckling. Studenterna använder Scrum för ceremonier, roller och artefakter såsom Sprint Planning Meetings, Scrum Master och Scrum Boards. Studenterna arbetar praktiskt på ett speldesignprojekt. Genom projektet får studenten bekanta sig med att översätta användares och andra intressenters behovsspecifikationer till användarberättelser, uppskatta arbetsbörda med ett värdepoängsystem, dokumentation, olika former av möten och presentationsmetoder.

Navigera gruppdynamik
I momentet identifierar studenterna en individs värdesystem, styrkor och inlärningsstil och vad som driver och motiverar individer. Vidare studeras beslutsfattande och skilda ledarskapsstilar och även hur dessa kan påverka och påverkas av projektet liksom gruppen.
Under momentet studeras också:

 • Att kommunicera effektivare
 • Betydelsen av mångfald i en grupp och hur den gruppdynamiska processen påverkar individers beteende
 • Ledarskap ur olika perspektiv

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, workshops och projekthandledning.

Examination

Examination äger rum under hela kursens gång och bygger på deltagande i seminarier och en slutpresentation.


Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Fusk och plagiat
Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat, och disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk/plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter 5SD950 och den överlappande 1TG501.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteraturlista